Home เรื่องน่ารู้ เงิน 4 ส่วน บริหารให้เป็น ทำได้คุณก็มีโอกาสรวย

เงิน 4 ส่วน บริหารให้เป็น ทำได้คุณก็มีโอกาสรวย

5 second read
0
0
7,659

การวางแผนและกำหนดเป้าหมาย ทางการเงิ น เป็นวิธีการ บริหารเงิ น ที่เริ่มด้วยการออมเงิ นที่เป็นรากฐาน นำมาซึ่งเงิ นต้นและด อ กเบี้ ยที่มีพลังมากพอ ที่จะเป็นเงิ น

ไว้ใช้สำหรับล งทุ นในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการล งทุ นใน พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุนรวม หุ้น ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ ทำให้มีความมั่ นค ง ร่ำรว ยตามมา แต่ต้องศึกษา

การล งทุ นในแบบต่างๆ ให้พร้อมโดยต้องหาความรู้ข่าวสารต่างๆ แนวโน้นของเศรษฐกิจโลกโดยรวม เศรษฐกิจของประเทศไทยเรา สถานการณ์การเมืองภายในและภายนอก

ที่จะมีผลต่อการลงทุนของเรา รวมถึงการที่จะต้องทำบัญชีควบคุมรายรับรายจ่ายให้รัดกุม เพราะจ่ายเพื่อให้การออมมีประสิทธิภาพ และนำที่ออมแบ่งไว้ใช้ในการล งทุ น

ต่อไป เงินต่างๆ ที่จะเป็นส่วนของการบริหารเงินแบ่งได้ดังนี้

1. เงินรายได้

แต่ละคน มีคนแตกต่างๆ กันไป คนมีรายได้มาก รายได้ปานกลาง รายได้น้อย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่รายได้สูงหรือลูกจ้างกินเงิ นเดือนแต่ละเดือน ก็ตามตั้งเป้าหมาย

ในอนาคตว่าตอนเรามีอายุมาก ในวัยชราภาพแล้วทำงานไม่ได้แล้ว ก็ให้เงิ นทำงานแทนคือ การลงทุนโดยไม่ต้องทำงาน ให้มีค่าตอบแทนมากพอกับค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนได้

และจะมีเงิ นสำรองไว้ โดยแบ่งเป็นเงิ นทุนการศึกษาของบุตร เงิ นเก็บไว้ในธนาคาร กองทุนรวมต่างๆ ทำประกันชีวิต ประกัน สุ ข ภ า พ ซึ่งหากทำได้ดังนั้น นอกจากคุณจะมี

เงิ นเก็บออมมีเงิ นใช้ตลอดเดือนแล้ว อนาคตคุณยังอาจจะร่ำรว ยได้อีกด้วย

2. เงินออมจากรายได้

ที่เราได้จากการทำงานต่างๆ สะสมไว้ให้มากที่สุดในตอนที่เรายังมีพละกำลังในวัยหนุ่มสาว สุ ข ภ า พ ก็ยังดีพย ายาม ทำงานหาเงินไปให้มากที่สุด เพราะถ้าแก่ตัวไปอายุมาก

ยังเก็บเงิ นไม่ได้เลย หรือได้น้อยก็อาจเป็นปัญหาได้ นั้นดังจึงควรหาเงิ นเมื่อตอนอายุยังน้อย ตอนที่เรียนจนมหาวิทยาลัยใหม่ๆ ยังฟิดทั้ง ส ม อ ง และ ร่ า ง ก า ย เมื่อหามาได้

แล้วก็นำเงิ นมาออมไว้ในธนาคารโดยฝากประจำ ดอ กเบี้ ยจะสูงดอ กเบี้ ยเงินฝากทบต้น มีพลังมากทำให้เงิ นเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆ แบบทวีคูณไม่มีจำกัด แต่เราต้องศึกษาหาความรู้

เรื่องดอ กเบี้ ยกับอัตราเงิ นเฟ้อให้ดีพอ เพราะถ้าอัตราเงิ นมีมากว่าดอ กเบี้ ย ถ้านานหลายปีเข้าเงิ นเราจะใช้ได้น้อยกับการใช้จ่าย แต่อัตราดอ กเบี้ ยมีมากกว่าอัตราเงิ นเฟ้อ

ก็ไม่เป็นไร ฝากธนาคารไว้ปลอดภัยดีที่สุด

3.รายจ่ายประจำเดือน

มีหลายประเภทด้วยกัน ประเภทแรกเป็นรายจ่าย ที่แน่นอนทุกเดือน เช่นค่าเช่าบ้าน ค่าผ่อนรถ ค่าเงินการศึกษาบุตร จะมีความแน่นอน ต า ย ตัว สามารถควบคุมได้ว่ามีรายจ่ายอยู่

เท่าใดในเดือนหนึ่ง โดยไม่ต้องกังวลมากนัก ถ้าเรายังทำงานมีเงินเดือนหรือที่เรียกว่ามนุษย์เงินเดือน เว้นแต่เจ้าของกิจการเองรายได้อาจไม่คงที่เป็นไปตามการค้าขายที่บางช่วงก็ดี

บางช่วงก็ไม่ได้ ดังนั้นเจ้าของกิจการต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ประเภทที่สองค่าใช้จ่ายที่ไม่แน่นอน ค่า รั ก ษ า พ ย า บ า ล เวลา เ จ็ บ ป่ ว ย ค่าใช้จ่ายส่วนนี้เราคาดไม่ถึง เพราะ

คนเราอาจ เ จ็ บ ป่ ว ย ได้ หรือถ้า ร้ า ย หนักกว่านี้ก็เป็นอุติเหตุที่เราไม่รู้ได้ในวันใดวันหนึ่ง เราก็ควรทำประกัน สุ ข ภ า พ และประกัน อุ บั ติ เ ห ตุ ไว้ด้วย ค่าทานเลี้ยงงานต่างๆ

ค่าไปเที่ยวพักผ่อน ก็ให้มีได้พอประมาณตามสังคม

4.เงินที่จะนำไปลงทุน

มีให้เลือกล งทุ นมีหลายแบบที่เราจะเลือกต้องความถนัดของเรา และเป็นแบบที่ได้ผลตอบแทนที่ดี แล้วให้เรานำเงิ นบางส่วนที่สามารถนำมาล งทุ นให้ได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น โดยเงิ น

ที่มาล งทุ นจำนวนนี้ลงเสียหายก็ยังมีเงิ นเหลืออยู่มากพอที่จะใช้จ่ายในการดำรงชีวิตได้ ซึ่งเงินที่จะนำมาลงทุนนั้นเราต้องเลือกลงทุนในแบบที่มีความ เ สี่ ย ง ไม่มากแต่ได้ผลตอบแทน

มากกว่าเงินฝากที่ธนาคาร เช่น พันธบัตร กองทุนรวมต่างๆ แต่ถ้ามีความ เ สี่ ย ง มากขึ้นอีกก็อาจจะลงทุนในหุ้นที่ได้เงินปันผลตอบแทนมากกว่าหรือจะนำไปทุนในที่ดิน ซึ่งมีความ เ สี่ ย ง

น้อยมาก แต่ให้ผลตอบแทนระยะยาว ซึ่งก็ปลอดภัยดี เอาเป็นว่าเราขอแนะนำให้เลือกการล งทุ นที่เหมาะกับตัวคุณที่สุด และคุณสามารถทำได้โดยไม่ เ สี่ ย ง ต่อการขาดทุนมากนัก

โดยเฉพาะการล งทุ นที่คุณพอจะมีพื้นฐาน และความถนัดอยู่แล้ว ซึ่งหากทำได้ดังนี้ คุณจะประสบความสำเร็จทั้งการล งทุ นและการประสบความสำเร็จในชีวิตกันเลยทีเดียว ทั้ง 4 ข้อเป็น

การบริหารเงินที่จะทำให้เรา มีเงินร่ำรว ยมากขึ้น การที่จะทำให้สำเร็จได้นั้นต้องมี วินัยการใช้เงินที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุด เป็นหัวใจหลักที่จะขาดไม่ได้เลย การมีวินัยจะนำพาท่านให้ไปถึง

เป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ในการวางแผนบริหารการใช้เงิ นของท่านได้ดีไม่มีสะดุด และจะประสบความสำเร็จโดยรวดเร็วที่สุด ถ้าท่าน รั ก ษ า วินัยให้เป็นไปตามแผน เพราะฉะนั้น ใครที่

อยากรวยแต่ ไม่รู้จะทำอย่างไรดี ลองตั้งสติแล้วหันมาบริหารจัดการรายได้ ของคุณเสียใหม่ ด้วยวิธีการเหล่านี้ดูสิ แล้วคุณจะมีอนาคตที่สดใสและเป็นดั่งฝันที่ตั้งไว้ได้อย่างแน่นอน

แต่ทั้งนี้อย่าลืมว่าการเพิ่มกำไร ด้วยการล งทุ นนั้นมักจะมีความ เ สี่ ย ง เสมอ และอาจทำให้คนรวยกลายเป็นคนล้มละลายได้ภายในพริบตา ดังนั้นหากคุณต้องการก้าวสู่ความรวยด้วย

การล งทุ  น ก็ควรเลือกการลงทุนที่คุณถนัดที่สุดและต้องเตรียมรับมือกับความ เ สี่ ย ง อยู่เสมอด้วย

ขอบคุณที่มา : m o n e y h u b

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In เรื่องน่ารู้

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…