Home ข้อคิด 8 สาเหตุ ที่ทำให้คนมักเป็นหนี้กันเยอะ โดยที่ไม่คาดคิด

8 สาเหตุ ที่ทำให้คนมักเป็นหนี้กันเยอะ โดยที่ไม่คาดคิด

4 second read
0
0
18,920

1. เป็นหนี้เพราะว่าอย ากได้ของที่ต้องการมาใช้ก่อน

บางครั้งความต้องการของคนเราก็เป็นสิ่งที่รอไม่ได้ ซึ่งบางอย่างก็ไม่ใช่สิ่งจำเป็น เช่น ต้องการซื้ อเครื่องเสียงหรือทีวีที่กำลังลดราคา หรือมีโปรโมชั่นผ่ อ น 0% 10 เดือนทั้งที่ความเป็นจริง

ก็ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานเร่งด่วน แต่บางคนก็จำเป็นจริง ๆ เช่น ทีวีเสีย หรือต้องเปลี่ยนย างรถยนต์เนื่องจากเสื่อมสภาพแล้วและต้องขับรถทางไกล เป็นต้น

2. เป็นหนี้เพราะว่าไม่สามารถหมุนเงินได้ทัน

การเป็นหนี้ลักษณะนี้มักเกิดจากการใช้บั ต ร เ ค ร ดิ ตและไม่สามารถหาเงินมาชำระได้ทันกำหนด เมื่อเงินที่คาดว่าจะได้รับไม่สัมพันธ์กับจำนวนเงินที่ต้องชำระก็จำเป็นต้องเป็นหนี้บั ต ร

เ ค ร ดิ ตไปก่อนโดยชำระขั้นต่ำ ถ้ามีหนี้ลักษณะนี้ควรรีบหาเงินมาชำระให้ครบตามส่วนโดยเร็ว เพราะว่ามี ด อ ก เ บี้ ยสูงและจะเป็นภาระที่เพิ่มเติมมากขึ้นไปอีกในระยะย าวถ้าไม่

สามารถปิดยอดหนี้ได้เร็ว

3. เป็นหนี้เพราะว่ามีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้

แต่ละครัวเรือนก็มีรายการค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน เมื่อถึงเวลาที่รายจ่ายมากกว่ารายได้ หลายคนจึงต้องกู้หนี้ยืมสินทั้งจากคนรอบข้าง เพื่อน ๆ ญาติสนิท ขอสินเชื่อจากธนาคาร หรือนำ

ทรัพย์สินไปจำนำหากจำเป็นต้องเป็นหนี้จริง ๆ ก็ควรพิจารณาเงินกู้ที่มี ด อ ก เ บี้ ยน้อยที่สุดและมีระยะเวลาการชำระเงินที่ช่วยให้สามารถบริหารเงินได้ ควรหลีกเลี่ยงการกดเงินสด

โดยตรงจากบั ต ร เ ค ร ดิ ตและการกู้หนี้นอกระบบ นอกจากนี้ต้องพย าย ามหาหนทางหารายได้ให้เข้ามาได้มากกว่าเดิม

4. เป็นหนี้เพราะว่ามีนิสัยใช้เงินเกินตัว

สิ่งนี้เป็นเรื่องเฉพาะบุคคล สำหรับบางคนแล้วอาจจะมีทัศนคติต่อเงินว่าเป็นทาสของคนเรา เมื่อมีเงินแล้วต้องใช้ ถึงจะเป็นการใช้ประโยชน์จากเงินให้เต็มที่ ซึ่งเป็นทัศนคติที่ผิดที่ทำให้

ไม่ระมัดระวังการใช้จ่ายเมื่อเห็นของที่ชอบก็สามารถซื้ อได้โดยไม่ลังเล เมื่อเป็นอย่างนี้บ่อย ๆ ก็จะเริ่มใช้เงินที่หามาได้หมดไปอย่างรวดเร็ว เกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังยิ่งถ้าใครชอบ

รูดบั ต ร เ ค ร ดิ ตก็ยิ่งมีโอกาสอย่างมากที่จะเป็นหนี้ การเป็นหนี้ลักษณะนี้เกิดจากไม่มีการวางแผนการใช้เงิน จึงไม่รู้ว่าควรจะใช้เงินเท่าใดเพื่ออะไรทำให้ขาดความเฉลียวใจ

เวลาใช้เงินซื้ อสิ่งของต่าง ๆ

5. เป็นหนี้เพราะต้องการสร้างธุรกิจของตนเอง

การทำธุรกิจต้องใช้เงินทุนสูงแล้วแต่ว่ามีลักษณะธุรกิจเป็นอย่างไร หากมีการจ้างพนักงาน เช่าพื้นที่สำนักงาน ก็จะยิ่งมีค่าใช้จ่ายตามมาอย่างมากมายเป็นเงาตามตัว และยังต้องมี

ทุนหมุนเวียนสำหรับผลิตสินค้าและบริการรวมถึงการประชาสัมพันธ์และการหาช่องทางจัดจำหน่าย หนี้ลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นหนี้ที่มีประโยชน์ เพราะสามารถสร้างรายได้กลับมาได้

สิ่งสำคัญก็คือการศึกษาถึงธุรกิจที่จะล ง ทุ นให้แน่ชัดก่อน ทั้งเรื่องระยะเวลาคืนทุนและผลกำไรตามช่วงเวลาต่าง ๆ เพื่อจะได้สามารถจัดการบริหารหนี้สินไปพร้อม ๆ กับการดำเนินธุรกิจ

กรณีนี้ถ้ากู้เงินจากธนาคารก็จะมีการขอพิจารณาแผนธุรกิจเป็นสำคัญก่อนอนุมัติให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

6. เป็นหนี้จากการค้ำประกันให้ผู้อื่น

หนี้ลักษณะนี้เกิดจากความไม่ตั้งใจ เพราะว่าอย ากช่วยเหลือผู้อื่นหรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที จึงยอมเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ให้บุคคลอื่น แล้วถ้าผู้กู้เบี้ยวหนี้ไป คนที่จะรับเคราะห์ก็คือ

ผู้ค้ำประกันนั่นเอง การไม่รับค้ำประกันหนี้ให้ใครจึงเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุด เพราะเป็นหนี้ที่ไม่ก่อประโยชน์ใด ๆ กับตนเองเลย

7. เป็นหนี้จากการพ นั น

มีคนจำนวนมากที่หลงมัวเมากับการพ นั นทั้งหลาย เมื่อเล่นเสียแล้วไม่มีเงินจ่าย ก็จะเป็นหนี้ที่ต้องรีบหาเงินมาจ่ายโดยเร็ว เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นได้ง่ายและมีโอกาสเป็นหนี้ได้มากเพราะ

ง่ายต่อการพ นั นด้วยเงินเดิมพันสูงหนี้ลักษณะนี้เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ เป็นหนทางของอ บ า ย มุ ขที่จะนำไปสู่ความเสื่อมอย่างแท้จริง บุคคลพึงหลีกเลี่ยงทุกกรณีจึงจะช่วยให้

ไม่ตกหลุมพรางของการพ นั นได้

8. เป็นหนี้จากความประมาท

ตัวอย่างที่เห็นชัดคือกรณีการทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ซึ่งมีประโยชน์มาก เพราะว่ามีวงเงินคุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แต่ละ

ประเภท หากไม่มีประกันภัยไว้เลย เมื่อเป็นฝ่ายผิดก็จะต้องชำระค่าเสียหายและค่าซ่อมรถยนต์ของคู่กรณีรวมถึงรถของตนเองการเดินทางบนท้องถนนที่มีรถยนต์หนาแน่นจึงควรที่จะมี

ประกันภัยภาคสมัครใจไว้ด้วย เพราะว่าสามารถช่วยคุ้มครองความเ สี่ ย งทางการเงินได้เมื่อเกิดเหตุที่ต้องมีการซ่อมรถตนเองและคู่กรณี หรือค่ารั ก ษ าพย าบาลทั้งตนเองและคู่กรณี

โดยมีวงเงินจากบริษัทประกันภัยช่วยสนับสนุนทำให้ไม่กระทบกับฐานะทางการเงินของตนเองเมื่อได้รู้ถึงโอกาสและสาเหตุที่คนเราสามารถก่อหนี้ได้แล้ว ก็จะได้มีความระมัดระวังการใช้

ชีวิตมากขึ้น ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ควรก่อหนี้เลย แต่ความเป็นจริงก็อาจจะเป็นสิ่งที่ย ากมาก เช่นการซื้ ออสังหาริมทรัพย์ เพราะว่าสินค้ามีราคาสูงและถ้าไม่มีระบบการกู้หนี้ยืมเงินจากธนาคาร

ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีบ้ านหรืออสังหาริมทรัพย์เป็นของตัวเองแต่ก็นับว่ายังเป็นหนี้ที่มีประโยชน์เพราะทำให้ได้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้ในที่สุด ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการ

เป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ภายหลังโดยเป็นเหตุผลที่มีน้ำหนักพอที่คนเราจะก่อหนี้ในลักษณะดังกล่าวได้

ขอบคุณที่มา : W e a l t h i

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…