Home ข้อคิด 8 คำพูด ที่พ่อแม่ไม่ควรนำมาใช้กับลูก ม้นไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น

8 คำพูด ที่พ่อแม่ไม่ควรนำมาใช้กับลูก ม้นไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น

14 second read
0
0
651

1.พูดเปรียบเทียบหรือประชดประชัน

เช่นการที่คุณพ่อคุณแม่ใช้คำพูดในลักษณะนี้ เพราะอย ากผลักดันให้ลูกนั้นเกิดความพย ายามในการทำสิ่งต่างๆให้ดีขึ้น หรือเพื่อให้ลูกพัฒนาตัวเองมากขึ้น แต่รู้มั้ยว่าคำพูดเหล่านี้กลับกลายเป็น

การทำร้า ยจิตใจและทำให้เ ด็กรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่า ไม่มีความสามารถ ไม่เก่งหรือไม่ดีพอเท่ากับเ ด็ กคนอื่น กลายเป็นเ ด็กที่ไม่กล้าแสดงออ ก ข า ดความมั่นใจ และอาจทำให้เ ด็ กมีนิสัย

ขี้อิ จฉ า สร้างความเ ก ลี ย ดชังให้กับคนที่เ ด็ก โ ด นเอาไปเปรียบเทียบโดยไม่รู้ตัว ทำให้เ ด็ กต่อต้านเรา

2.พูดเข้าข้างเมื่อลูกทำผิด

เช่น ลูกฉันไม่ผิ ดไหนใครว่าลูกฉัน การพูดเช่นนี้ เป็นการสร้างนิสัยเอาแต่ใจและไม่ยอมคนให้กับเ ด็ก เป็นการตามใจลูกในทางที่ผิดหรือที่เรียกว่าพ่อแม่รังแกฉัน เพราะทำให้เ ด็กไม่รู้จักแยกแยะ

ผิดชอบ ชั่ วดี และเมื่อโตขึ้นเ ด็ กก็จะรับไม่ได้ เมื่อถูกต่อว่าหรือโ ด นตำหนิ ดังนั้น ถ้าพบว่าลูกทำผิดจริง อันดับแรกเลยคุณพ่อคุณแม่ควรสอนให้เ ด็ กรู้จักขอโทษและยอมรับผิด ห้ามออกรับ

แทนลูกเด็ดข า ด และชี้ให้เห็นว่าอะไรถูกหรือผิด อะไรควรทำหรือไม่ควรทำ เพราะอะไรและถ้าทำผิดแล้ว จะมีผลอย่างไรต ามมา เพื่อให้เ ด็กเข้าใจและปรับปรุงตัวเอง นอกจากจะสอนด้วย

คำพูดแล้วคุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องทำตัวเป็นแบบอ ย่ างที่ดี ให้กับลูกๆด้วย เพราะบางอย่ างก็ได้ผลมากกว่าการใช้แค่คำพูด

3.สั่งลูกไม่ให้ร้องไห้

การสั่งห้ามไม่ให้เ ด็กร้องไห้ โดยเฉพาะเมื่อผู้ปกครองกำลังมีอารมณ์ด้วยแล้วจะทำให้เ ด็กรู้สึกกลัวมากขึ้น และไม่สามารถหยุดร้อง หรือจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้ เพราะรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่

ไม่เข้าใจในสิ่งที่เขากำลังเป็นทุ ก ข์อยู่สิ่งที่ควรจะทำก็คือ ปล่อยให้เ ด็กร้องไห้ เพื่อระบายความอัดอั้นตันใจไปก่อนแล้วค่อยๆบอกลูกให้เข้าใจว่าเวลาที่เราเ สี ยใจ เราสามารถแสดงออกมาได้

ซึ่งการร้องไห้ก็ถือเป็นการแสดงออกในรูปแบบหนึ่ง ถ้าลูกหยุดร้องและสงบแล้ว เราค่อยมาคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้น เพื่อให้เ ด็กรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นก็เป็นห่วงและกำลังช่วยให้เขาเข้าใจ และหา

วิธีจัดการกับอารมณ์ของตัวเองอยู่

4.พูดเชิงบั งคั บเคี่ ยวเข็ ญ

เช่น ทำไมไม่รับผิดชอบอะไรเลย ต้องพย าย ามให้มากกว่านี้สิ เทอมนี้เกรดต้องดีกว่านี้นะ การใช้คำพูดเชิงบังคับเคี่ ยวเข็ ญส่งผลคล้ายกับการพูดเปรียบเทียบ นั่นคือ ทำให้เ ด็ กรู้สึกไม่มีคุณค่า

ไม่กล้าแสดงออ ก ทำให้เ ด็ กรู้สึกเครียดและกดดันตัวเอง จนทำให้กล ยเป็นคนมองโลกในแง่ร้า ย ไม่ไว้ใจผู้อื่น หรือมุ่งสู่ความสำเร็จเพียงอย่ างเดียว โดยไม่สนใจคนรอบข้างและยังทำให้

ความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ราบรื่น เพราะเ ด็ กอาจแสดง ความก้าวร้าวรุนแรงต่อต้านผู้ปกครอง

5.คำสั่งห้ามต่างๆ เช่น ไม่ หยุด อ ย่ า

การพูดห้ามเ ด็กบ่อย ๆ จะทำให้เ ด็กข าดความมั่นใจ ที่จะทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตัวเองเพราะกลัวที่จะทำผิ ดหรือทำแล้วไม่ถูกใจผู้อื่น ทำให้เ ด็กไม่กล้าคิดและไม่กล้าทดลองทำสิ่งใหม่ๆ ซึ่งอาจ

จะทำให้เขาเสี ยโอกาสที่จะเรียนรู้ว่าตัวเองมีความสามารถด้านไหน ชอบหรือไม่ชอบทำอะไร และทำอะไรได้ดีแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะพูดคำเหล่านี้ไม่ได้เลย ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วย เพราะถ้าอยู่ใน

สถานการณ์ที่อั นต ร า ย หรือไม่เหมาะสมก็สามารถพูดได้ ที่สำคัญก็คือควรมีการอธิบายให้เ ด็กเข้าใจถึงเหตุผลว่า สิ่งนี้ทำไม่ได้เพราะอะไร หรือถ้าเป็นสถานการณ์ปกติทั่วไปก็สามารถเปลี่ยน

คำพูดจากการห้ามเป็นการบอกสิ่งที่เ ด็กควรทำให้ชัดเจน เช่น เดินจับมือแม่ไปด้วยกันนะคะ หนูจะได้ไม่หลงแทนคำว่าอย่ าวิ่งไปไหนนะ เป็นต้น

6.ตวาดหรือพูดด้วยอารมณ์เมื่อโ ม โ ห หรือขาดสติ

การพูดโดยใช้อารมณ์เวลาที่โ ม โ ห หรือข ดสติ อาจทำให้เ ด็กจดจำและนำไปลอกเลียนแบบได้ เพราะเ ด็กจะซึมซับและคิดว่าการพูดไม่ดีเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ดังนั้นเวลาที่คุณพ่อคุณแม่

โ ม โ หหรืออารมณ์ไม่ดี ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้ให้ลองหลับตา แล้วหายใจช้า ๆ พย ายามทำจิตใจให้สงบและตั้งสติก่อน แล้วค่อยพูดกับลูก พย ายา มพูดคุย หรืออธิบายด้วยเหตุผล

7.คำพูดขู่

เช่น เดี๋ยวจะเอาไปทิ้ง อ ย่ าทำแบบนี้เดี๋ยวตำรวจมาจับ หรื อผีมาหลอ กนะการขู่ที่มีเงื่อนไขของการไม่ได้รับความรักหรือการถูกทิ้ง จะทำให้เ ด็ กขาดความมั่นใจในตัวเอง เพราะไม่แน่ใจว่า

เป็นที่รักของครอบครัวหรือไม่ และทำให้เ ด็กเกิดความหว าดระแวงกล า ยเป็นคนขี้กลั ว นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความเข้าใจผิ ดให้กับเ ด็กอีกด้วยว่าการได้มาซึ่งความรัก จะต้องมีเงื่อนไข

เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเ สี ย ความนับถือในตัวเองและผู้อื่นได้

8.ใช้คำพูดล้อเลียนหรือ เลียนแบบคำที่เ ด็กพูดไม่ชัด

บางครั้งผู้ใหญ่ก็ไม่ได้คิดว่าคำบางคำเป็นการล้อเลียนเ ด็ก เพราะคิดว่าพูดกันเล่นๆสนุกๆ และมองว่าเด็ กยังเล็กคงไม่เข้าใจอะไรมาก แต่เมื่อเ ด็ กโตขึ้น มีสังคมที่กว้างขึ้น คำพูดเหล่านั้น

จะทำให้เ ด็ กรู้สึกอายไม่มั่นใจในตัวเอง เพราะหวาดกลัวที่จะโดนล้อเลียนจากครอบครัวและผู้อื่นทำให้เด็ กไม่ชอบในสิ่งที่ตัวเองเป็น จนอาจกล า ยเป็นปมในใจของเ ด็ กได้ คุณพ่อคุณแม่

จึงควรพย าย ามพูด ให้เ ด็ กเห็นข้อดีของตัวเอง ภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมี หรือเป็นชี้ให้เห็นว่าแต่ละคนมีความแต กต่างกัน และไม่จำเป็นต้องยึดติดกับรูปลักษณ์ภายนอกเสมอไป

ขอบคุณที่มา : s a m i t i v e j h o s p i t a l s . c o m

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…