Home ข้อคิด 7 สาเหตุที่ทำให้ผู้นำดีๆ ต้องกลายเป็นผู้นำที่ล้มเหลว

7 สาเหตุที่ทำให้ผู้นำดีๆ ต้องกลายเป็นผู้นำที่ล้มเหลว

9 second read
0
0
10,178

สาเหตุ 7 ประการที่ทําให้ ผู้นําที่ดี กลายเป็น ผู้นําที่ล้ มเหล ว

1.มองความสําเร็จว่าเป็นผลงานของตน

ทีมงานและพนักงานทุกคนเป็นองค์ประกอบของความสําเร็จ แต่กลับไม่ได้สนใจ ใส่ใจ

ใส่ใจเพียงอย่างเดียวก็คือทุกความสําเร็จที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่ตนเองเป็นคนทําทั้งหมด

2.ไม่เข้าใจบทบาทของผู้นําที่แท้จริง

บทบาทของผู้นํา คือ การมองภาพอนาคต กําหนดวิสัย ทัศน์ กร ะตุ้ นสร้างแรงจูงใจ

สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนในทีมงาน ให้ไปสู่อนาคตที่ดีขึ้น แต่ผู้นําที่ล้ มเหล ว

ไม่ได้ทําอะไรแบบนั้นเลย

3.กลายเป็นคนที่ ห ยิ่ งย โ ส หลงในอํานาจ

ผู้นําที่หลงในอํานาจ คิดว่าคนเองคือ คนเดียวที่สามารถทํา อะไรก็ได้ ใช้อํานาจไป

ในทางที่ผิด และคิดว่าตนเองนั้นเก่งที่สุด ทุกคนจะต้องเชื่อฟัง

4.ขาดความยืดหยุ่น

คิดและทําทุกอย่างแบบขาดความยืดหยุ่น และขาดการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

5.ไม่สามารถให้ Feedback ที่สร้างสรรค์

ผู้นําที่ดีจะต้องสามารถให้ Feedback ที่ดีแก่ทีมงานได้ แต่ ผู้นําที่ล้ มเหล วจะเอาแต่ ก่ นด่ า

ใช้คําพูดที่ไม่สร้างสรรค์ และ เป็นคําพูดที่ไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาใดๆ เลย

6.ไม่ยอมเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

ผู้นําที่ล้ มเหล วคือ ผู้นําที่ไม่คิดที่จะเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง ยึดมั่นแต่สิ่งที่ตนเองเคยรู้

เคยทํา และเคยสําเร็จ โดยไม่ตระหนักว่าสิ่งเหล่านั้น มันกําลังจะล้าสมัย

7.มีทักษะการสื่อสารที่แ ย่มาก

สาเหตุสุดท้ายที่ทําให้ผู้นําล้ มเหล ว ก็คือการขาดทักษะการ สื่อสา รที่ดี พูดเรื่องง่าย

ให้เป็นเรื่องยากไปซะหมด สื่อส  ารแต่ละที่ ไม่มีใครเข้าใจ แถมยังเป็นการยั่ ว ยุ

ส่งเสริมให้เกิด ความขัดแย้งกันมากขึ้นไปอีก

ขอบคุณที่มา : b u s i n e s s p l u s

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…