Home ข้อคิด 13 สิ่งที่ควรสอนลูก ให้มีจิตใจเข้มแข็ง เติบโตไปจะได้มีอนาคตที่ดี

13 สิ่งที่ควรสอนลูก ให้มีจิตใจเข้มแข็ง เติบโตไปจะได้มีอนาคตที่ดี

8 second read
0
0
1,081

1.ไม่คาดหวังความสมบูรณ์แบบจากลูก

เราควรสอนให้เขามีความพย าย าม และทำทุกอย่ างด้วยความสามารถอย่ างดีที่สุด แต่ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเราล้ มเ ห ลวได้ ผิ ดพ ล าดได้ สิ่งเหล่านี้ จะช่วยให้พวกเขาได้เรียนรู้

ที่จะรับมือกับอุ ปส ร รคในชีวิตได้ดีกว่าและมีความสุขกว่าเ ด็กที่พย าย ามทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบ

2.รับผิดชอบต่อความรู้สึกของลูก

พ่อแม่จำนวนมากอย ากให้ลูกมีความสุข ก็จะพย าย ามสร้างความสุขให้ลูกด้วยวิธีการต่างๆ นาๆ แต่ในโลกของความเป็นจริงแล้ว ความสุขหรือความทุ กข์นั้น เป็นความรับผิดชอบของ

บุคคลนั้นๆ ดังนั้น เราควรที่จะสอนให้ลูกมีความสามารถในการจัดการอารมณ์ของตัวเองและให้พวกเขาเรียนรู้ว่า ความรู้สึกของเราเกิดจากตัวของเราเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นแต่อย่ างใด

3.ไม่เอาความรู้สึกผิด มากำหนดการตัดสินใจที่ถูกต้อง

การที่เราสอนให้เจาเป็นคนที่มีจิตใจดี เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่นั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่ก็ไม่ควรมากเกินไป จนลืมความผิดชอบชั่ วดี ยกตัวอย่ างเช่น ที่โรงเรียนอาจจะมีเพื่อนที่ไม่ได้ อ่ า น หนังสือมา

เพื่อมาสอบ และขอลอกข้อสอบ ด้วยความรู้สึกผิดของเด็ กว่า เพื่อไม่ให้โดนครูทำโ ท ษหรือสอบตกเ ด็ กอาจจะยอมทำผิ ดเ พื่อให้เพื่อนลอกข้อสอบ ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนั่นเอง

4.อย่าให้ความกลัว มีผลต่อการตั ดสินใจ

พ่อแม่มีหน้าที่ต้องปกป้องลูกจากอั นต รายใดๆทั้งปวงแต่เราควรให้เ ด็กได้เรียนรู้ที่จะรับมือกับความกลัวต่างๆด้วย สอนถึงอั นต ร ายที่อาจจะเกิดขึ้น สอนให้เข้าใจถึงความรู้สึกกลั วและ

รับรู้มัน ฝึกให้เขาได้รู้จักเผชิญหน้ากับความกลัว อย่าให้ความกลั วมามีผลกับการตัดสินใจในชีวิต

5.ฝึกให้เขามีความรับผิดชอบ

ความรับผิ ดชอบเป็นอุปนิสัยที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้น เราควรฝึกให้ลูกมีความรับผิ ดชอบในกิจก ร ร มหรือหน้าที่ของตัวเองตั้งแต่เล็กๆเช่น การต้องแปรงฟั น

ก่อนเข้านอน การทำการบ้าน

6.ปกป้องลูกจากความผิดหวัง ความเ จ็ บ ป ว ด

ความผิ ดหวัง ความทุ กข์เป็นเรื่องปกติที่มนุษย์ทุกคนจะต้องเจอ แน่นอนว่าคนเป็นพ่อแม่ไม่อย ากเห็นลูกของตัวเองต้องผิ ดหวังและเ จ็บ ป ว ดหรอก หลายคนพย าย ามปกป้องลูกของตัวเอง

จากความรู้สึกนี้ ซึ่งไม่เป็นผลดีในระยะยาวของเด็ กคนนั้นๆ เลย วิธีที่เหมาะสมคือ ฝึกให้ลูกได้เผชิญความผิดหวัง แต่อยู่ข้างๆ พวกเขาคอยแนะนำและให้กำลังใจในการจัดการกับความรู้สึก

และปัญหาที่เกิดขึ้นข้างๆเขานั่นเอง

7.​อย่ าให้ลูกเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาล

การตามใจเขาทุกอย่ าง ยิ่งถ้าบ้านนั้นๆ มีลูกเพียงคนเดียวบ่อยครั้งเด็ กคนนั้นก็มักจะได้ความรักความใส่ใจจากทุกคนรอบตัว เป็นผู้รับโดยลืมที่จะเรียนรู้เป็นผู้ให้ ซึ่งจะมีผลอย่ างมากเมื่อ

พวกเขาโตขึ้นมา เมื่อโลกไม่ได้เหมือนที่บ้านอีกต่อไปการฝึกให้ลูกรู้จักเป็นผู้ให้บ้าง รู้จักที่จะสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นก็ถือเป็นสิ่งที่ดีมากๆ

8.ให้อำนาจพวกเขาในการตัดสินใจอย่างเหมาะสม

การฝึกให้เด็ กกล้าที่จะตั ดสินใจ โดยการฝึกให้ได้มีโอกาสในการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ จะช่วยให้พวกเขามีความมั่นใจ แต่อย่ างไรก็ตามก็ควรให้พวกเขาได้รับรู้ถึงหน้าที่และบทบาท

ของคนในบ้านด้วย เช่น พ่อ แม่ พี่ หรือญาติผู้ใหญ่ที่เขาควรจะแสดงความนับถือ

9.ฝึกให้เขาได้เรียนรู้จากความผิ ดพลาด

ความที่เรารักลูก เราอย ากมั่นใจว่าทุกสิ่งที่ลูกทำจะไม่ทำพล าดเช่น พย าย ามตรวจการบ้าน เช็คกระเป๋านักเรียนว่าลูกเอาทุกอย่ างไปโรงเรียนครบมั้ย แต่เราควรฝึกให้พวกเขาได้เรียนรู้จาก

ความผิ ดพล าดบ้าง เพื่อให้เขาได้พัฒนาและเรียนรู้วิธีการในการจัดการกับปัญหาได้ด้วยตัวของพวกเขาเอง

10.ฝึกให้ลูกมีวินัย แต่ไม่กลั วต่อการถูกล งโ ทษ

การลงโ ท ษ คือการที่เราทำโ ท ษเขามื่อพวกเขาทำผิดแต่การฝึกความมีระเบียบวินัยคือ ฝึกให้พวกเขาสร้างอุปนิสัยที่ดีที่จะมีผลต่อความสำเร็จของพวกเขาเองในอนาคตการฝึกให้เด็ ก

มีระเบียบวินัย อาจทำได้โดยให้พวกเขาได้เรียนรู้ถึงผลกระทบจากการที่ไม่ทำอะไรบางสิ่งบางอย่ างซึ่งไม่ใช่การลงโ ทษ การที่พวกเขารู้ถึงผลที่จะเกิดขึ้นซึ่งเป็นผลดีหรือผลเสี ยกับชีวิต

ของพวกเขาได้ด้วยตัวของพวกเขาเอง

11.สอนให้สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่ างสร้างสรรค์

ในชีวิตคนเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเจอเรื่องราวที่ไม่เป็นอย่ างที่เราคาดหวังไว้ ทุกคนล้วนเจอเรื่องราวเหล่านี้มาตั้งแต่เป็นเ ด็ก ไม่ว่าจะสอบตก อกหัก หรือแม้แต่ล้ มลงเมื่อกำลังหัดเดิน

ตอนเล็กๆ พ่อกับแม่สามารถฝึกความเข้มแข็งทางจิตใจของลูกๆ ได้ โดยการไม่เข้าข้างลูกและโทษสิ่งแวดล้อมภายนอกแต่สอนให้พวกเขาเรียนรู้จากข้อผิ ดพล าด และหาทางจัดการกับปัญหา

ที่เกิดขึ้นอย่ างสร้างสรรค์ได้นั่นเอง

12.อย่ าหาทางลัดให้กับลูกๆ

บางครั้งเวลาที่เราเห็นลูกทำอะไรช้า เราก็อย ากที่จะช่วยเพื่อให้เร็วขึ้นและดีขึ้น แต่เราควรที่จะเรียนรู้ให้พวกเขาได้ทำเองได้ฝ่ าฟั นอุ ปส รรคและเรียนรู้การลงมือทำอะไรบ างอย่ างให้สำเร็จ

ด้วยตัวเอง ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ

13.สอนให้ลูกรู้จักคุณค่าที่แท้จริงของการมีชีวิต

มนุษย์เราตัดสินใจกับเรื่องสำคัญต่างๆ ของชีวิตด้วยคุณค่ากับเรื่องที่เราควรสอนให้ลูกของเรา มองเห็นคุณค่าในตัวเองเรียนรู้ที่จะรักษาคุณค่านั้นๆ เอาไว้

ขอบคุณที่มา : t h e – w a y o f l i f e

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…