Home ข้อคิด 10 วิธีเลี้ยงลูก ให้ฉลาด ทั้งสติปัญญาและอารมณ์

10 วิธีเลี้ยงลูก ให้ฉลาด ทั้งสติปัญญาและอารมณ์

23 second read
0
0
10,929

1. ให้ลูกกินนมแม่

ผลการวิจัยจาก American Academy of Pediatrics (AAP) และ American College of Obstetricians and Gynecologists เผยว่าการให้ลูกกินนมแม่อย่างน้อย 6 เดือนถึง 1 ปี นับเป็น

หนึ่งในเคล็ดลับในการพัฒนา IQ และ EQ เด็กอย่างเป็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพ คุณค่าทางโภชนาการของน้ำนมแม่ช่วยพัฒนาระบบทางประสาทของเด็ก และการใกล้ชิดระหว่างแม่

กับลูกขณะให้นมยังช่วยให้เด็กรู้สึกอบอุ่นและรับรู้ถึงความรักความเอาใจใส่จากแม่ ช่วยเสริมสร้างทักษะทางอารมณ์ให้แก่ลูก

2. ให้ความรักความอบอุ่นกับลูกเสมอ

เด็กที่เติบโตมาด้วยความรักและความใส่ใจจากพ่อแม่เสมอ จะมีมีพัฒนาการที่ดี ทั้งด้านสติปัญญาและอารมณ์

3. ถามตอบกับลูก

เด็กขี้สงสัย และถามพ่อแม่บ่อยๆ นั้นเป็นสัญญาณที่ดี เพราะแสดงว่าลูกเป็นคนช่างสังเกตและใฝ่รู้ หากลูกถามคำถามบ่อยๆ ขอให้คุณอย่าเบื่อหรือรำคาญ เพราะการถามตอบของเด็ก

จะช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ที่สำคัญอย่าลืมถามลูกกลับ เช่น รู้ไหมสิ่งนี้คืออะไร ถ้าลูกเจอสถานการณ์แบบนี้จะทำอย่างไร เพื่อกระตุ้นให้ลูกได้คิดเพิ่มเติมค่ะ

4. พาลูกไปเล่นกีฬา

การเล่นกีฬานอกจากทำให้ร่า งกา ยแข็งแรงแล้ว ยังช่วยฝึกความเร็วในการคิดวิเคราะห์ และกระบวนคิดอย่างมีเหตุผลของลูก

5. คาดหวังความพยายาม มิใช่ความสมบูรณ์แบบ

การคาดหวังความพย ายามจะช่วยให้ลูกสนุกสนานกับการเรียน และกิจกรรมที่เขากำลังทำได้ดีกว่าการคาดหวังความสมบูรณ์แบบ งานวิจัยพบว่าพ่อแม่ที่มักคาดหวังความสมบูรณ์แบบ

จากลูก มักทำให้ลูกเสี่ยงมีภาวะซึ มเ ศ ร้ าและวิตกกังวลในตอนโตโดยมิรู้ตัว การเลี้ยงลูกอยู่บนฐานของความพย ายามจึงช่วยให้ลูกเห็นถึงคุณค่าในตัวเอง และสิ่งเขาทำได้อย่าง

เป็นเหตุผลเป็นผล และมีความสุขมากกว่า

6. เสริมสร้างกิจกรรมทางความทรงจำ

กิจกรรมทางความทรงจำ (Memories activities) ช่วยพัฒนามิเพียงทักษะในการจำของลูก แต่ยังรวมทักษะในการใช้เหตุผลและภาษา ตลอดจนการปะติดปะต่อเหตุการณ์และความเข้าใจ

สถานการณ์เฉพาะหน้าต่าง ๆ การให้ลูกเล่นกิจกรรมทางความทรงจำ เช่น จิกซอว์ ครอสเวิร์ด ซูโดกุ จึงนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้าง IQ และ EQ ให้ลูกได้อย่างสนุกสนานและมีประสิทธิภาพ

7. อ่านหนังสือกับลูก

แทนที่จะเพียงแค่กร ะตุ้  นให้ลูกอ่ า นหนังสือ หรืออ่ า นหนังสือให้ลูกฟัง ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าการอ่ า นพร้อมกันกับลูก และพย ายามอธิบายจุดที่สำคัญ ที่น่าสนใจให้ลูกฟัง จะช่วยเพิ่ม

มิเพียงทั้งความเข้าใจ และการพัฒนาทางสติปัญญา แต่ยังช่วยเสริมสร้างความรู้สึกอบอุ่น และความรักระหว่างกันและกัน ถือเป็นวิธีการเลี้ยงลูกให้มีเหตุผล ฉลาด ตลอดจนรู้สึกถึงความ

รักจากพ่อแม่ในขณะเดียวกัน

8. พ่อแม่เรียนรู้ที่จะมีความสุข

นอกเหนือจากการพัฒนาผ่านทางทักษะและกิจกรรมต่างๆ การเรียนรู้ที่จะมีความสุขในวัยเด็กยังขึ้นอยู่กับอารมณ์ และพฤติกรรมของพ่อแม่ด้วย การที่พ่อแม่อารมณ์เสียให้ลูกเห็นบ่อย ๆ

ก็อาจบ่มเพาะความวิตกและปมในใจให้ลูกเช่นกัน ดังนั้น นอกเหนือจากการฝึกให้ลูกพัฒนาทักษะทางด้านอารมณ์ต่าง ๆ การที่พ่อแม่มีความสุข และอารมณ์ดีก่อนและเผื่อแผ่รังสีแห่งความสุข

ดังกล่าวต่อให้ลูกยังนับเป็นอีกวิธีเลี้ยงลูกให้มีความสุขเช่นกัน

9. ส่งเสริมให้ลูกเล่นดนตรี

งานวิจัยหลายแห่งพบว่าการฝึกให้ลูกเล่นดนตรี หรือแม้แค่เพียงหลงรักในเสียงดนตรีสามารถช่วยพัฒนาทักษะทาง IQ ของลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ แถมยังช่วยเสริมสร้างทักษะการ

แสดงออกทางอารมณ์ และปลดปล่อยความรู้สึกเศร้าและสุขสมในจิตใจอย่างสร้างสรรค์

10. ดูแลอ าหา รให้ถูกหลักโภชนาการ

อ าหา รแต่ละมื้อของลูกควรเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ มีส า รอ าห า รเหมาะสมกับเด็กวัยเจริญเติบโตเช่น เมนูปลาทะเลต่างๆ ที่มี DHA ช่วยบำรุงส ม อ ง

11. กินมื้อค่ำด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตา

มิเชื่อก็ต้องเชื่อว่ากิจกรรมง่ายๆ อย่างการกินมื้อค่ำด้วยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ระหว่างพ่อแม่ลูกหรือภายในครอบครัว คืออีกหนึ่งกิจกรรมที่งานวิจัยพบว่าเด็กส่วนใหญ่ชื่นชอบ และ

สามารถช่วยบ่มเพาะความสุข และการเติบโตทางอารมณ์ของลูกได้อย่างอบอุ่นและเป็นธรรมชาติ โดยเฉพาะการกินมื้อค่ำที่ครอบครัวสนใจที่จะแลกเปลี่ยนเหตุการณ์ประจำวันของกัน

และกัน ถามสารทุกข์สุกดิบ และแสดงความรักความห่วงใยต่อกันและกัน

12. ปล่อยให้ลูกเล่นกับเพื่อนๆ

ปล่อยให้ลูกได้ใช้ชีวิตโดยไม่มีพ่อแม่คอยดูแล จะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในการเข้าสังคม แม้ว่าบางทีอาจะมีการทะเลาะ หรือโดนเพื่องแกล้งบ้าง แต่นี่คือวิธีการที่ดีที่ลูกจะได้แก้ปัญหาด้วยตัวเอง

13. ให้กำลังใจลูก

การกร ะตุ้ นลูกฉลาดไม่ใช่การให้เขาลงมือทำเพียงครั้งเดียวแล้วจะประสบความสำเร็จ แต่เกิดจากการทำซ้ำบ่อยๆ อย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นทักษะ กระบวนการคิดเกิดเป็นการเรียนรู้ และ

ความฉลาด ดังนั้น เราควรพูดให้กำลังใจลูกเพื่อให้ลูกมีกำลังใจและรู้สึกดีที่จะเรียนรู้สิ่งนั่นต่อไป

14. ฝึกให้ลูกรู้สึกขอบคุณ (Gratitude)

ความรู้สึกสำนึกขอบคุณ (Gratitude) หมายถึง ความรู้สึกขอบคุณและสุขใจเมื่อได้รับสิ่งต่าง ๆ หรือการมองเห็นและซาบซึ้งกับแง่มุมบางอย่างในชีวิต มิว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆ หรือสิ่งใหญ่ๆ

งานวิจัยพบว่าการหมั่นให้ลูกรู้สึกขอบคุณอยู่เสมอสามารถช่วยให้ลูกมองโลกในแง่บวกมากขึ้น มีความกระตือรือร้น และรู้สึกมีความสุข โดยการฝึกความรู้สึกขอบคุณสามารถทำได้ง่าย ๆ

เช่น ให้ลูกลองเขียนลงในสมุดบันทึก ให้ลูกลองเอ่ยออกมาสักสองหรือสามสิ่งที่เขารู้สึกขอบคุณประจำวัน ก่อนนอนหรือก่อนกินมื้อเย็น เป็นต้น

15. เป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูก

สิ่งที่สำคัญที่สุด และง่ายๆที่สุด ก็คือ คุณแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกค่ะ เพราะเด็กจะเรียนรู้ได้อย่างอัตโนมัติโดยไม่ต้องสอนเลย ไม่ว่าจะเป็นนิสัยใดๆ ถ้าแม่ชอบอ่านหนังสือ ให้ลูกบ่อยๆ

ลูกก็จะซึมซับนิสัยรักการอ่านไปโดยปริยาย วิธีเลี้ยงลูกให้ฉลาดหรือวิธีเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีอาจไม่มีสูตรสำเร็จ แต่ถ้าลองใช้เคล็ดลับง่าย ๆ ที่ Starfish Labz แนะนำแล้วละก็ เชื่อว่าเด็ก ๆ

ต้องเติบโตมาอย่างมีความสุขและมีคุณภาพแน่นอน

ขอบคุณที่มา : s t a r f i s h l a b z .

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…