Home ข้อคิด 10 คุณลักษณะหัวหน้า แบบที่ลูกน้องให้ความเคารพ

10 คุณลักษณะหัวหน้า แบบที่ลูกน้องให้ความเคารพ

8 second read
0
0
903

ในหน่วยงานหรือ อ ง ค์ก รต่าง ๆ ย่อมจะมีการทำงานเป็นทีมด้วยกันทั้งนั้น และด้วยโครงสร้างของงาน คนทำงานก็จะต้องมีตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบที่แตกต่างกัน มีหัวหน้างาน

มีลูกน้อง และเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้ที่มีหน้าที่เป็นหัวหน้างานควรปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้ลูกน้องเข้าหา กล้าที่จะปรึกษา และเคารพในตัวหัวหน้า คุณจะเป็นแค่คนที่

ลูกน้องทำดีเพียงต่อหน้าแล้วลับหลังกลับพูดถึงในแง่ไม่ดีหรือเป็นหัวหน้าที่ลูกน้องพร้อมที่จะทุ่มเทกำลังแรงกายแรงใจที่จะร่วมทำงานไปด้วยกัน คุณสมบัติที่ดีของหัวหน้าเป็นอย่างไร

วันนี้เรามีคำแนะนำมาฝากค่ะ

1. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเอง

แน่นอนว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งไหนก็ย่อมต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองเป็นหลัก แต่หากคุณมีตำแหน่งสูงอย่างหัวหน้างานก็ย่อมต้องมีความรับผิดชอบที่สูงตามไปด้วย

2. ไม่หูเบา เชื่อคนง่าย

การเป็นผู้นำของผู้ใต้บังคับบัญชาหลาย ๆ คน ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะต้องมีคนนิสัยไม่ดีคอยยุยง เอาความดีใส่ตัวเองและโยนความผิดให้ผู้อื่น การเป็นหัวหน้าที่ดีคุณจะต้องมีความหนักแน่น

ไม่เชื่อคำพูดใครง่าย ๆ และควรสังเกตพฤติกรรมของบุคคลอื่น ๆ ด้วยว่าแต่ละคนนั้นมีอุปนิสัยอย่างไร

3. มีความยุติธรรม

การเป็นหัวหน้าที่ดีจะต้องเป็นกลาง ไม่ลำเอียง หากเกิดความผิดพลาดหรือการขั ดแย้ งกันระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชา จะต้องไม่รับฟังความข้างเดียว ต้องให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่าย

4. ส่งเสริมลูกน้อง

หากผู้ใต้บังคับบัญชามีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หัวหน้าที่ดีควรส่งเสริมและไม่กีดกันความก้าวหน้าของลูกน้อง

5. มีเหตุผล

การเป็นหัวหน้างานอาจจะมีความตึงเ ค รี ย ดและต้องเผชิญกับความกดดันต่าง ๆ มากมาย หัวหน้าที่ดีควรใช้เหตุผลในการคิดและตัดสินใจ อย่าให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล

6. ไม่หวงวิชา

การเป็นหัวหน้างานจะต้องสอนงานให้ลูกน้องได้โดยที่ไม่กักความรู้ไว้กับตัวเองแต่เพียงผู้เดียว เพื่อให้งานเดินหน้าไปได้และทำให้ลูกน้องมีความรู้เพิ่มมากขึ้น

7. มีความเป็นผู้นำ

การเป็นหัวหน้างานจะต้องมีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ และกล้ารับผิดชอบในผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น

8. มีเมตตา

การเป็นผู้นำที่ดีจะต้องมีความเมตตาต่อลูกน้อง ต้องรู้จักให้กำลังใจและไม่เอาแต่ตำหนิลูกน้องอย่างเดียว และรู้จักให้อภัยหากลูกน้องทำผิดแล้วสำนึกผิด

9. เป็นที่พึ่งให้กับลูกน้องได้

การเป็นผู้นำที่ดีจะต้องเป็นที่พึ่งให้ลูกน้องได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว คอยเป็นที่ปรึกษาและให้กำลังใจเมื่อเกิดปัญหา

10. เป็นงาน

การจะเป็นผู้นำได้นั้นแน่นอนว่าคุณจะต้องมีความถนัดในงานนั้น ๆ อย่างแท้จริง มีความสามารถ และรอบรู้ในสายงานที่รับผิดชอบ

ก็จบลงแล้วนะคะ สำหรับ “10 คุณลักษณะ หัวหน้างาน ที่ลูกน้องเคารพรัก” เพราะการทำงานไม่ว่างานแบบไหนก็ตามย่อมต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกัน งานถึงจะสำเร็จลุล่วง

ไปได้ด้วยดี หากทุกคนในอ ง ค์ก รทำงานด้วยความรัก ความเข้าใจ ความเคารพซึ่งกันและกัน แน่นอนว่างานจะต้องสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะ

ขอบคุณที่มา : i n t r e n d.t r u e i d.

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…