Home ข้อคิด สิ่งที่ผู้นำควรรู้ และควรต้องมี เพื่อใช้บริหารคนให้เป็น

สิ่งที่ผู้นำควรรู้ และควรต้องมี เพื่อใช้บริหารคนให้เป็น

7 second read
0
0
6,894

ปรัชญาในประเทศจีนนั้นสอดแทรกความรู้และศาสตร์ต่างๆที่เป็นประโยชน์อยู่มากมาย โดยเฉพาะหลักการในเรื่องของการบริหารคนที่มีประโยชน์สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่

ที่กำลังประสบปัญหาในเรื่องของการใช้ลูกน้องทำงานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าใดนัก หลักการที่ว่านี้มีชื่อเรียกกันอย่างภาษาบ้ านๆว่า“หลักการ เสื อ คว า ย และ

สุนั ข” สั ต ว์ทั้งสามอย่างนี้แค่เฉพาะศักยภาพทางกายก็มีความแตกต่างกันอยู่พอประมาณแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเสื อที่มักจะมีนิสัยการออกล่าคนเดียวควายที่มักจะเล็มกินหญ้า

อย่างสงบและสุนั ขที่มักจะประจบเลียหน้าเจ้านายอย่างส อ พ ล อ ทุกครั้งที่มีโอกาส สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะบางอย่างของมนุษย์ทั้งสิ้นถ้า

คุณจะจ้าง“เสือ”คุณต้องมีพื้นที่ให้เค้า แล้วปล่อยเค้าไปล่าเหยื่อมาให้ไม่ต้องบังคับ ไม่ต้องกำหนดวิธี…เพราะพวกเค้าคือนักล่าถ้าคุณจะจ้าง“คว า ย”คุณต้องให้หญ้าเค้า

ให้พอ ต้องบังคับแล้วใช้ไถนา…เพราะพวกเค้าอึดแต่ต้องจูงถ้าคุณจะจ้าง“ห ม า”คุณต้องให้อ าห า ร ให้ความสนิทสนมแล้วใช้เฝ้าบ้ านใช้ให้เห่า…เพราะพวกเค้าภักดี ประจบ

จับผิดและชอบเ ลี ยปากนาย คนไม่เข้าใจจะใช้เ สื อเยี่ยงค ว า ย จะใช้ค ว า ยเยี่ยงหม าจะใช้ห ม าเยี่ยงเ สื อ เสื อไม่เลียปากนาย ไม่ประจบและไม่ไถนา คว า ยไม่เฝ้าบ้ าน

ไม่ ล่ า เ ห ยื่ อ และไม่ประจบ หมาไม่ไถนา ไม่ ล่ าเ ห ยื่ อ แต่ชอบเลียปากนาย เสื อ ส่วนมากเมื่อเติบโต มักจะเป็นนายคนหรือเจ้าของกิจการเพราะมีความเป็นตัวของตัวเองสูง

ควาย ส่วนมากไม่เติบโตเพราะไม่คิดนอกกรอบและไม่สร้างสรรค์และมักถูกหมาดูหมิ่นและหลอกใช้ หมา ส่วนมากเติบโตในองค์กรแต่ไม่สามารถสร้างอาณาจักรของตัวเองได้

ต้องพึ่งเสื อและคว า ยในการเติบโต ที่กล่าวถึงนี้คือลักษณะนิสัยบางประการของสั ต ว์เหล่านี้ที่ตรงกันกับนิสัยของคนบางคนที่อยู่ในบริษัทต่างๆ แน่นอนว่าหากคุณสามารถใช้

ประโยชน์บุคคลต่างๆ ดังเช่นที่เป็นอยู่ ตามธรรมชาติของมันและใช้งาน สั ต ว์เหล่านี้ได้อย่างถูกต้องแน่นอนที่สุดว่ามันย่อมเกิดเป็นประโยชน์สูงสุดกับบริษัทอย่างเต็มที่เสื อ

ที่ฉลาด และมองการณ์ไกลจะเอาคว า ยไปด้วยแต่ถ้าเป็นเสื อบ้ าอำนาจมักจะเอาหม าไปด้วย ต้องเข้าใจและใช้ให้เป็น และคนแต่ละคนอาจจะเป็น สั ต ว์หลายๆอย่างเปลี่ยน

ไปตามเวลา สนามและเ นื้ อ งานอ่ า นแล้วก็เห็นภาพ ทั่วๆไปในที่ทำงานทุกที่ไม่ว่าจะเป็นราชการ เอกชนหรืองานส่วนตัว จะเล็กจะใหญ่ในบ้ าน ร้านค้าก็มีให้เห็นทั่วไป ถ้าเรา

เป็นเจ้านายหรือเจ้าของกิจการอย ากได้คนแบบไหนมา ไว้ทำงานให้เราหันไปทางไหนก็มีเขี้ยวเล็บ มีเขา แถมมีเราอีกด้วยจะทำงานกันไปได้อย่างไร แข้งขาก็มีห ม าเลีย

แผล่บๆตลอด คงต้องไปฉีดย ารอบสะดือบ่อยๆ การใช้คนให้เหมาะสมกับธรรมชาติของพวกเขาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ฉะนั้นการใช้คนเป็นจึงเป็นกุญแจ อีกดอกหนึ่งที่

จะนำไปสู่ความสำเร็จ

ขอบคุณที่มา : b i t c o r e t e c h

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…