Home ข้อคิด สิ่งที่ผู้นำควรรู้ เพื่อใช้บริหารคน 3 ประเภทนี้ให้เป็น

สิ่งที่ผู้นำควรรู้ เพื่อใช้บริหารคน 3 ประเภทนี้ให้เป็น

7 second read
0
0
717

ปรัชญาในประเทศจีนนั้นสอดแทรกความรู้และศาสตร์ต่างๆที่เป็นประโยชน์อยู่มากมาย โดยเฉพาะ

หลักการในเรื่องของการบริหารคนที่มีประโยชน์สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ ที่กำลังประสบปัญหา

ในเรื่องของการใช้ลูกน้องทำงานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าใดนัก หลักการที่ว่านี้มีชื่อเรียกกัน

อย่างภาษาบ้ านๆว่า“หลักการ เสื อ คว า ย และสุนั ข” สั ต ว์ทั้งสามอย่างนี้แค่เฉพาะศักยภาพ

ทางกายก็มีความแตกต่างกันอยู่พอประมาณแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเสื อที่มักจะมีนิสัยการออกล่าคนเดียว

ควายที่มักจะเล็มกินหญ้าอย่างสงบและสุนั ขที่มักจะประจบเลียหน้าเจ้านายอย่างส อ พ ล อ ทุกครั้งที่

มีโอกาส สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะบางอย่างของมนุษย์ทั้งสิ้น

ถ้าคุณจะจ้าง“เสือ”คุณต้องมีพื้นที่ให้เค้า แล้วปล่อยเค้าไปล่าเหยื่อมาให้ไม่ต้องบังคับ ไม่ต้องกำหนดวิธี…

เพราะพวกเค้าคือนักล่าถ้าคุณจะจ้าง“คว า ย”คุณต้องให้หญ้าเค้าให้พอ ต้องบังคับแล้วใช้ไถนา…

เพราะพวกเค้าอึดแต่ต้องจูงถ้าคุณจะจ้าง“ห ม า”คุณต้องให้อ าห า ร ให้ความสนิทสนมแล้วใช้เฝ้าบ้ าน

ใช้ให้เห่า…เพราะพวกเค้าภักดี ประจบ จับผิดและชอบเ ลี ยปากนาย

คนไม่เข้าใจ

จะใช้เ สื อเยี่ยงค ว า ย

จะใช้ค ว า ยเยี่ยงห ม า

จะใช้ห ม าเยี่ยงเ สื อ

เสื อไม่เลียปากนาย ไม่ประจบและไม่ไถนา

คว า ยไม่เฝ้าบ้ าน ไม่ ล่ า เ ห ยื่ อ และไม่ประจบ

หมาไม่ไถนา ไม่ ล่ าเ ห ยื่ อ แต่ชอบเลียปากนาย

เสื อ ส่วนมากเมื่อเติบโต มักจะเป็นนายคนหรือเจ้าของกิจการเพราะมีความเป็นตัวของตัวเองสูง

ควาย ส่วนมากไม่เติบโตเพราะไม่คิดนอกกรอบและไม่สร้างสรรค์และมักถูกหมาดูหมิ่นและหลอกใช้

หมา ส่วนมากเติบโตในองค์กรแต่ไม่สามารถสร้างอาณาจักรของตัวเองได้ ต้องพึ่งเสื อและคว า ยในการเติบโต

ที่กล่าวถึงนี้คือลักษณะนิสัยบางประการของสั ต ว์เหล่านี้ที่ตรงกันกับนิสัยของคนบางคนที่อยู่ในบริษัทต่างๆ

แน่นอนว่าหากคุณสามารถใช้ประโยชน์บุคคลต่างๆ ดังเช่นที่เป็นอยู่ ตามธรรมชาติของมันและใช้งาน

สั ต ว์เหล่านี้ได้อย่างถูกต้องแน่นอนที่สุดว่ามันย่อมเกิดเป็นประโยชน์สูงสุดกับบริษัทอย่างเต็มที่เสื อที่ฉลาด

และมองการณ์ไกลจะเอาคว า ยไปด้วยแต่ถ้าเป็นเสื อบ้ าอำนาจมักจะเอาหม าไปด้วย ต้องเข้าใจและใช้ให้เป็น

และคนแต่ละคนอาจจะเป็น สั ต ว์หลายๆอย่างเปลี่ยนไปตามเวลา สนามและเ นื้ อ งานอ่ า นแล้วก็เห็นภาพ

ทั่วๆไปในที่ทำงานทุกที่ไม่ว่าจะเป็นราชการ เอกชนหรืองานส่วนตัว จะเล็กจะใหญ่ในบ้ าน ร้านค้าก็มีให้เห็นทั่วไป

ถ้าเราเป็นเจ้านายหรือเจ้าของกิจการอย ากได้คนแบบไหนมา ไว้ทำงานให้เราหันไปทางไหนก็มีเขี้ยวเล็บ มีเขา

แถมมีเราอีกด้วยจะทำงานกันไปได้อย่างไร แข้งขาก็มีห ม าเลียแผล่บๆตลอด คงต้องไปฉีดย ารอบสะดือบ่อยๆ

การใช้คนให้เหมาะสมกับธรรมชาติของพวกเขาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ฉะนั้นการใช้คนเป็นจึงเป็นกุญแจ

อีกดอกหนึ่งที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ

ขอบคุณที่มา : b i t c o r e t e c h

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…