Home ข้อคิด ลักษณะหัวหน้าที่ดี ที่ลูกน้องอยากร่วมงานมากที่สุด

ลักษณะหัวหน้าที่ดี ที่ลูกน้องอยากร่วมงานมากที่สุด

6 second read
0
1
15,770

การที่คุณจะประสบความสำเร็จในการทำงานและเป็นหัวหน้าที่ดีต่อลูกน้องภายในบริษัท ไม่ใช่ว่าคุณจะต้องเป็นคนที่ทำงานเก่ง มีความสามารถเพียงอย่างเดียว แต่คุณต้องมีคุณสมบัติ

ในการเป็นหัวหน้าเหล่านี้ด้วย

มีความเป็นผู้นำ

ผู้บริหารถือเป็นตำแหน่งใหญ่ที่ต้องคอยคุมดูแลลูกน้องทั้งหมด ดังนั้นคนที่ทำงานตำแหน่งนี้ต้องเป็นคนมีความเป็นผู้นำที่ดี สามารถพูดชักจูงให้ลูกน้องเชื่อมั่น และตั้งใจทำตามเป้าหมายได้

ทั้งยังต้องเป็นคนที่มีความยุติธรรม เพราะคุณจะต้องตัดสินใจในการแก้ปัญหาหลาย ๆ เรื่อง รวมถึงปัญหาของพนักงานด้วย หากคุณตัดสินใจด้วยความเป็นยุติธรรม พนักงานในบริษัทจะเชื่อใจ

และเชื่อมั่นในตัวคุณมากยิ่งขึ้น แต่หากคุณตัดสินใจเข้าข้างลำเอียงพนักงานบางคน จะทำให้เกิดความเคลือบแคลงใจภายในองค์กรได้

มีเมตตากรุณา

นอกจากจะต้องมีความยุติธรรมแล้ว หัวหน้าที่ดีจะต้องมีความเมตตากรุณาด้วย หากลูกน้องทำผิดก็ต้องว่ากล่าวตักเตือน ลงโทษด้วยความเป็นธรรมและเมตตากรุณา รู้จักผ่อนปรนและเมตตา

ลูกน้องที่ทำผิดให้มีโอกาสแก้ไขปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น ไม่ถือโท ษแ ค้ น ส่วนตัว เพื่อบรรยากาศการทำงานที่ดี และส่งเสริมให้ทุกคนรู้สึกมีความสุขที่ได้ทำงานร่วมกัน

มีความรู้ความสามารถ

ผู้บริหารที่ดีจะต้องเป็นคนที่เก่ง และมีความรู้ ความสามารถในทุก ๆ ด้าน หมั่นศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพราะความรู้ใหม่ จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถคิดเทคนิค และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ

ประกอบการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังช่วยให้ผู้บริหารมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด และกล้าตัดสินใจลงมือทำให้สามารถเกิดขึ้นจริงได้

มีเป้าหมายที่ชัดเจน

การกำหนดเ ป้ าห ม า ยที่ชัดเจนให้แก่ตนเองและลูกน้อง ถือเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่หัวหน้าที่ดีควรมี เพราะจะช่วยให้ลูกน้องรู้สึกประทับใจ รู้สึกถึงความมีส่วนร่วมและเข้าใจถึงเป้ าห ม า ยที่

ต้องทำงานร่วมกัน เมื่อลูกน้องรับรู้ถึงเ ป้ าห ม า ย และรู้สึกดีที่ได้มีส่วนร่วมกันจะยิ่งทำให้งานที่ออกมามีประสิทธิภาพและบรรลุเป้ าห ม า ยได้ง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งเมื่อประสบความสำเร็จแล้ว

จะช่วยให้ลูกน้องรู้สึกประทับใจ ชื่นชมความสำเร็จร่วมกับบริษัท รักและผูกพันธ์กับบริษัทมากยิ่งขึ้น

มีให้กำลังใจและสนับสนุนลูกน้อง

หากคุณต้องการเป็นหัวหน้าที่ดี ลูกน้องให้ความรักและแรงสนับสนุน คุณต้องเริ่มด้วยการให้กำลังใจและสนับสนุนลูกน้องก่อน นำใจเขามาใส่ใจเรา เมื่อลูกน้องทำผิดต้องว่ากล่าวตักเตือนและ

ให้กำลังใจ เพราะทุกคนสามารถทำผิดพลาดกันได้ สนับสนุนให้ลูกน้องรู้สึกดี เพื่อที่เขาจะได้มีกำลังใจในการทำงาน และพร้อมที่จะทุ่มเททำงานให้กับคุณจนงานออกมาดีที่สุด หากต้องการ

เป็นที่รักในหมู่ลูกน้อง และอยากที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน คุณสมบัติเหล่านี้นับเป็นสิ่งที่หัวหน้าหรือผู้บริหารทุกคนควรมี ซึ่งในโลกความเป็นจริงนั้น คุณไม่สามารถเลือกหัวหน้า

ของคุณได้ แต่ถ้าวันใดที่คุณได้เลื่อนขั้นหรือทำงานเป็นหัวหน้า โปรดอย่าลืมคุณสมบัติที่ดีเหล่านี้ และปฏิบัติตัวเป็นหัวหน้าที่ดีให้กับลูกน้อง รับรองคุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้คุณเป็น

หัวหน้าที่รักในใจของลูกน้องได้อย่างแน่นอน

ขอบคุณที่มา : j o b t o p g u n .

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…