Home ข้อคิด คนที่เรียนไม่เก่ง ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนไม่ฉลาดเสมอไป (เขียนไว้ดีมาก)

คนที่เรียนไม่เก่ง ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนไม่ฉลาดเสมอไป (เขียนไว้ดีมาก)

7 second read
0
0
556

เด็กเรียนไม่เก่ งไม่ได้แปลว่า..“เขาโ ง่” เพียงแต่ความสา ม า ร ถเขาไม่ตอบโจทย์ระบบการวัดผลการศึก ษาในประเทศ ก็จริงนะ การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ แต่การประเมินคุณภาพ

ของเด็ก แต่ก็ไม่ควรดูจากผลลัพธ์คะแนนสอบเพียงอย่ า งเดียว เพราะปัจจุบันตัวแปรด้านการใช้ชีวิตและความสามารถนั้นมีมากมาย ในระบบการศึกษาที่เหมือนจะเป็นตัวชี้วัดการ

ท่องจำมากกว่าการเรียนรู้ที่เปิดกว้าง ผู้ใหญ่หลายคนต่างพบเจอความสามารถเฉพาะทางของเด็กหลายคนแต่เลือกที่จะปล่ อยผ่ าน หรือมองข้า มเพื่อตีกรอบ ให้เด็กหมกมุ่นอยู่กับ

ตำราเรียนตรงหน้าเท่านั้น เชื่อว่ามนุษย์นั้น มีความสามารถหลากหลายด้านแตกต่ างกันไปมีความโดดเด่นหลายอ ย่ าง ที่ผู้ใหญ่มองข้าม เพราะอาจมองว่า…เป็นเรื่องไม่จำเป็นต่อ

อนาคตของเด็กทั้งที่จริงแล้ว หากมีการผ ลักดันอย่างถูกจุด ความโดดเด่น ทางความสามารถทั้งหลายแหล่ เหล่านั้นอาจเป็นพ ลั งที่มีความแ ข็งแ ร งได้ในอนาคตอีกหนึ่งสิ่งที่

คอยบั่ น ท อ นกำลังใจของเด็กส่วนใหญ่ คือ ขนบนิยมการเลือกเชิ ด ชูใครคนใดคนหนึ่งเพียงเพราะทำคะแนนสอบได้สู ง กว่าคนอื่น ดังจะเห็นได้จากการปิดป้ ายประก าศหน้า

โรงเรียน ซึ่งอาจ ส่งผลต่ อความมั่นใจและเกิดการดูถู กตัวเองของเด็กที่ถนัด ในด้านอื่นนอกเหนือจากวิชาการตามตำร าทำให้ แน่นอนว่าไม่มีใครเหมือนกันร้อ ย เปอร์เซน ทุกคน

เกิดมาแตกต่างกัน มีพร ส วร รค์ที่น่าทึ่ งอยู่ในตัวไม่มีใครที่ไ ร้ประโยชน์แบบหมดจด และจะเห็นได้ชัดเลยว่า…สังคมการทำงานความส าม า รถในเชิ งวิชาการเพียงอย่างเดียว

ไม่สามารถช่วยให้คุณต่อสู้กับปั ญ ห า ได้อย่างมีประสิทธิภาพพอ เช่น

-เก่งด้านภา ษ า ถนัดการพูด ฟัง เขียน ได้อย่ า งเข้าใจและเรียนรู้เร็ว

-เก่งด้านตร ร กศาสตร์ คณิตศ าส ตร์ มีความสามารถด้านการคิดคำน วณ หาเหตุผล หรือด้านสถิติ

-เก่งด้านมิ ติ สัมพันธ์ ชื่นชอบในด้านรูปแบบหรือรูปทรงสามารถส ร้า งภาพต่าง ๆ ในหัวได้ชัดเจน และถ่ายทอดออกมาได้ดีผ่านผลงาน

-เก่งด้านธ ร ร มชาติ ชอบการสังเกต มีความคิดเชื่อมโยงกับธ ร ร มชาติ ตั้งคำถามและเหตุผลที่มาของสิ่งต่าง ๆ

-เก่งด้านร่า ง กา ย มีความแข็งแ ร ง คล่องแคล่ว ใช้ร่า ง กา ยในการแสดงออก เหล่านี้เป็นต้น

ดังนั้นสามารถพูดได้อย่ างเต็มปากว่า “เด็กไทยไม่ได้โ ง่” เพียงแต่ข าดอิสระในการแสดงความสาม า ร ถที่โดดเด่นของตัวเองเพราะการสร้ า งกระบวนการประเมินและชี้วัดความรู้เด็ก

จากเพียง ข้อสอบและการชั กจูงอย่ า งผิ ดทางจากพ่อแม่ คล้ายกับการบั ง คั บให้ป ล าปีนต้นไม้ ทั้งที่ปลาตัวนั้นถนัดว่ า ยน้ำเป็นที่สุดเชื่อเถอะว่า…ถ้าเด็กได้เลือกทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ

และสัง ค มหรือคนรอบข้างส่งแ รง ผลักดันการเป็นผู้ใหญ่ ในวันข้างหน้าของเด็กเหล่านี้จะใช้ความสาม า ร ถที่แตกต่างกันนี้ช่วยกันผลักดันสังคมให้ก้าวไปข้างหน้าได้อ ย่ า งมีประสิทธิ ภ า พ

ขอบคุณที่มา : t o n k i t 3 6 0

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…