Home ข้อคิด 9 ลักษณะผู้หญิงที่มีบุญเก่า

9 ลักษณะผู้หญิงที่มีบุญเก่า

6 second read
0
0
2,076

หลายคนยังไม่รู้ ว่าผู้หญิงที่มีบุญเ ขามีลักษณะแบบไหน ไม่แน่นะคุณเองก็อาจจะมี เหมือนกัน 9 ลักษณะผู้หญิงที่มี บุญมากกว่าใครหยิบจับอะไรก็เป็นเงิน เป็นทองมี ความมั่งคั่ง

1 สงบได้เย็นได้

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะเป็นสภาพให้เป็นคนที่สงบได้เย็นได้ ตามกำลังของบุญฤทธิ์ไม่เป็นคนที่ร้อนรนกระวนกระวาย สับส่ายวุ่นวาย ในสิ่งที่ไม่เป็นส า ร ะในสิ่งกำลังจะเกิดขึ้น

แม้จะตกอยู่ในเหตุการณ์ที่ เ ล ว ร้ า ย ก็ทำใจได้เหมือนไม่มี อะไรเกิดขึ้น

2 ไม่คิดทำชั่ ว

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นตัวควบคุม บริหารจัดการตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้เกิดความกลัวความละอาย ต่อบ า ปต่อก ร ร ม ความ ผิ ด น้อยใหญ่

ทั้งในที่ลับ และที่แจ้งเห็น ถึงความเ สี ย ห า ยหลายภพหลายชาติ เห็นถึงผลกระทบต่อครอบครัวต่อโลกต่อสังคม อย่ างมากมายมหาศาล

3 รอได้คอยได้

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความใจเย็น มีความยืดหยุ่นตามกำลังของบุญฤทธิ์ไม่ใจร้อนใจเร็วเห็นถึงจังหวะและโอ ดาสของชีวิต

4 อ ดได้ทนได้

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นพลังงาน เข้ม แ ข็ งตามกำลัง ของบุญฤทธิ์ทำให้มีความอ ดทนที่เป็นหนึ่งเป็นเลิศ มีความคิดที่ไม่หวั่นไหว เห็นความสำเร็จ ทุกชนิด

มาจากความอ ดทนอ ดทนอย่ าง มีความสุข

5 ปล่อยได้วางได้

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นคนที่รู้จักการวาง ตามกำลังของบุญฤทธิ์ไม่เป็นคนที่แบกทุกอย่ างที่ขวางหน้ายึดทุกอย่ างที่เกิดขึ้น

6 ไม่เคยกลัว

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพ ให้เป็นความเข้ม แ ข็ งกล้าหาญตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้ไม่หวั่นไหว ต่ออุปสรรค และปัญหาที่จะเกิดขึ้น

เพราะมีความมั่นใจในความเป็นผู้บริสุทธิ์ ความเป็นผู้มี บุญของตนเมื่อจะคิดจะทำอะไรลงไปล้วน มีกำลังบุญม า รองรับทั้งหมดทั้งสิ้ น

7 ไม่เป็นคนคิดมาก

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความสะอาดความสว่างความสงบตามกำลังของบุญฤทธิ์ทำให้เกิดพลัง

แห่งความสงบแห่งจิตแห่งใจไม่ฟุ้งซ่านรำค าญใจไม่คิดเป็นทุ กข์ความคิดทุกความคิดล้วนนำมาซึ่งความเบิกบานกายใจไม่คิดเบิกความทุ กข์มาใช้ก่อน

8 ไม่จำเป็นต้องบ่ น

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นปัญญาทำให้ยอมรับต่อความเป็นจริงของชีวิต ทำให้รู้เห็นและเข้าใจถึงระดับวาสนาของตนและบุคคลอื่น ความเป็นไปของชีวิตนั้นขึ้น ตรงต่ออำนาจบุญก ร ร ม ที่ทำไว้

บ่นไปก็แค่นั้นเอง ที่ได้มาที่มีอยู่ที่ เ สี ยใจที่ไม่ได้ดั่งใจทุกสิ่งทุกอย่ างนั้นมันคือ ผลแห่งก ร ร ม อันเป็นสมบัติของเราเอง

9 รู้ได้ตื่นได้และเบิกบานได้

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็นความรู้ตื่นเบิกบานตามกำลังของบุญฤทธิ์ เป็นผู้รู้ต่อความเป็นจริงของชี วิตไม่ปล่อยชี วิตให้ตกไปในกระแสของความโลภ ความโกรธความหลงจิตใจมีความอิสระ เต็มที่ทุกวันทุกเวลาทุกนาที

ที่มา : d e e j a i p l u s

Load More Related Articles
Load More By fah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่ใจเย็น คือคนที่ใจเย็น

1.ตื่นอย่ างมีสติ แทนที่จะตื่นมาแล้วเช็คข่าวสารจากโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งแรกของวัน ให้เวลาตั…