Home ข้อคิด 9 นิสัยคนคิดบวกน่าคบหาและมองโลกในแง่ดี

9 นิสัยคนคิดบวกน่าคบหาและมองโลกในแง่ดี

0 second read
0
0
1,227

1. ยิ้มง่าย

รอยยิ้มของคนที่ คิดบวก จะถู กส่งให้กับคนรอบข้างเสมอๆแม้กระทั่งยิ้มผ่านสายตาหรือบุคลิกท่าทางที่สามารถส่งยิ้มให้เราได้เช่นกัน

2.มองโลกในแง่ดี

คนที่มีความสุขจะเป็นคนคิด บวกเสมอ มีความหวังกับอนาคตและเชื่อในสิ่งที่ลงมือทำซึ่งส่งผล ออกมาดีที่สุดในตอนสุดท้ายทัศนคติที่ดีเหล่านี้ส่งผลให้ระดับคว ามเครียดลดลงด้วยเช่นกัน

3. มีพลังขับเคลื่อนและกระตือรือล้น

คนที่คิดบวกพร้อมที่จะเผชิญคว ามท้าทายกับปัญหาและหาวิธีแก้ไขมันได้อย่ างกร ะตือรือล้น

4. ยอมรับความไม่แน่นอนของชีวิต

คนที่คิดบวกพร้อมจะใช้ชีวิตไปตาม ความเป็นไปของสังคมผ่านการคิดและตัดสินใจบนพื้นฐานของข้ อมูลให้ดีที่สุด และอย่ าวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น

ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าให้ละเลย หรือไม่นึกถึงอนาคต แต่ควรใช้ชีวิตอย่ างมีแบบแผนและรอบคอ บอยู่กับความเป็นจริงให้มากที่สุด และทำปัจจุบันให้ดีที่สุด

5. ซื่อสัตย์กับตัวเองและคนอื่น

คนที่คิดบวกจะรู้ตัวเองเสมอว่าเป็นใคร และพร้ อมจะแสดงตัวตนอย่ างตรงไปตรงมากับคนอื่น รวมถึงจะไม่แสด งอารมณ์ ความเชื่อหรือทัศนคติที่ขัดต่อความรู้สึกของตัวเอง

6. ใช้ภาษาสื่อสารเชิงบวกมากว่าเชิงลบ

พย าย ามเน้นไปที่สิ่งที่กำลังมุ่ง มั่นและสามารถทำให้เกิดประโยชน์มากกว่ามองสิ่งที่ ดูแล้วจะทำให้เกิดปัญหาตามมา

7. อยู่กับปัจจุบัน

คนที่คิดบวกจะปล่อยให้อดีตผ่ านไปทั้งข้อผิดพลาดและความสำเร็จครั้งก่อนเพื่อจะมองและสร้างสรรค์ปัจจุ บันให้ดีขึ้น หรือพูดง่ายๆ แค่ “ทำวันนี้ให้ดีที่สุด” ก็พอแล้ว

8. ไม่ดูถูกตัวเอง

การดูถูกตัวเองบ่อยๆ คิดว่าตัวเองทำไม่ไ ด้ทั้งที่ยังไม่ได้ทำ จะก่อให้เกิดทัศนคติเชิงลบ ทำให้เกิดความไม่มั่นใจ ไม่เชื่อมั่นในตัวเอง เพราะฉะนั้น

ลองเปลี่ยนจากการดูถูกตั วเอง เป็นการหันมาให้กำลังใจตัวเองสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่ลงมือทำไปจะดีหรือไม่อย่ างไรทุกอย่ างล้วนมีโอกาสพั ฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเสมอ

9. ปล่อยวางให้เป็น

ไม่มีอะไรที่เราสามารถครอบครองได้ไปต ลอด แม้กระทั่งชีวิตเราเองเมื่อเรายึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป โดยเ ฉพาะความทุกข์หรือปัญหา

จะทำให้เราเป็นคนมองโลกในแง่ร้ า ย ลองเป ลี่ยนความคิดและปล่อยวางกับบางเรื่อง หันมามองหาสิ่งที่จะทำให้ตัว เองมีความสุขมากขึ้นจะดีกว่า

ที่มา : goodlifeupdate

Load More Related Articles
Load More By fah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่ใจเย็น คือคนที่ใจเย็น

1.ตื่นอย่ างมีสติ แทนที่จะตื่นมาแล้วเช็คข่าวสารจากโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งแรกของวัน ให้เวลาตั…