Home ข้อคิด 8 สิ่ง ช่วยให้คุณกลายเป็น คนน่ายกย่องและน่าเชื่อถือในที่ทำงาน

8 สิ่ง ช่วยให้คุณกลายเป็น คนน่ายกย่องและน่าเชื่อถือในที่ทำงาน

12 second read
0
0
289

ในที่ทำงาน ทุกคนล้วนต้องการ เป็นคนสำคัญ โดดเด่นและได้รับความเคารพนับถือจากผู้อื่นเพราะสิ่งนี้ จะนำไปสู่หนทางแห่งความสำเร็จ แต่กว่าที่คุณจะได้รับความไว้วางใจ

จากเจ้านาย เพื่อนร่วมงานและลูกน้องคุณจะต้องใช้ความพย าย ามอย่างหนักกล่าวคือ คุณต้องอุทิศตนในการทำงานและวางตัว ให้เหมาะสม ในทุกสถานการณ์อย่างไรก็ตาม

หากคุณมีความตั้งใจจริง โดยปฏิบัติตามคำแนะนำ 8 ข้อในบทความนี้คุณจะได้รับความไว้วางใจ และความน่าเชื่อถือในที่ทำงานแน่นอน

1. อ่อนน้อมถ่อมตน

แม้ว่าคุณจะรู้ว่าตนเอง สามารถทำงานได้ดี รวดเร็วหรือมีประสิทธิภาพมากแค่ไหน จงอย่าคุยโวโอ้อวดแต่จงคิดว่าสิ่งนั้นเป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบ ซึ่งคุณต้องทำอยู่แล้วนอกจากนี้

เมื่อได้รับการยกย่องชมเชยคุณไม่ควร หลงระเริงไปกับคำพูดเยินยอ ของคนอื่น ในทางกลับกันคุณควรคิดว่าแต่ละคนเป็นเพียงหน่วยหนึ่งที่ประกอบ เข้าด้วยกันเพื่อทำให้งานสำเร็จ

และบรรลุเป้าหมาย ขององค์กรการอ่อนน้อมถ่อมตนจะทำให้คุณไม่หยุดนิ่ง และรู้จักการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆ

2. มีความมั่นใจในตัวเอง และแสดงความเป็นผู้นำ

หากคุณต้องการให้คนอื่น เคารพนับถือคุณ สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณต้องเคารพตัวเองก่อนคุณควรเชื่อมั่น ในทุกการกระทำของตนเองมีความรับผิดชอบ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ

และไม่กลัวกับปัญหาอุปสรรคใดๆเพราะหากคุณสามารถตัดสินใจ เรื่องสำคัญๆและสามารถผ่านพ้นจากปัญหาต่างๆ ไปได้ ก็จะทำให้ผู้คนเกิดความศรัทธา ความเชื่อมั่นในตัวคุณ

และสิ่งนี้จะเปลี่ยนเป็นความเคารพนับถือในท้ายที่สุด

3. ชื่นชมและให้กำลังใจเพื่อนร่วมงาน

คุณควรหาโอกาส ชื่นชม เพื่อนร่วมงานบ้ าง ยกตัวอย่างเช่น หากเพื่อนร่วมงานของคุณทำงานชิ้นหนึ่งได้อย่างยอดเยี่ยม และส่งผลดีต่อบริษัท คุณก็ควรแสดงชื่นชมในความรู้

ความสามารถและความมุ่งมั่นตั้งใจที่เขาทุ่มเทจนทำให้งานสำเร็จตามเป้าหมายคำชื่นชมเหล่านี้ จะทำให้พวกเขามีความมั่นใจและกำลังใจในการทำงานมากขึ้น ในทางกลับกัน

หากเพื่อนร่วมงานของคุณล้มเหลวแทนที่คุณจะคอยซ้ำเติมและตอกย้ำความผิดพลาดนั้นคุณควรให้อภัยและให้กำลังใจต่อกันเพราะการต่อว่าหรือแสดงพฤติกรร ม ด้านลบนั้น

นอกจากจะไม่ช่วยให้ เกิดประโยชน์ใดๆยังทำให้เพื่อนร่วมงานเกิดทัศนคติในแง่ลบต่อคุณอีกด้วย

4. บริหารเวลาให้เป็น

หนึ่งในพฤติกรร ม ที่สร้างความน่าเชื่อถือ ให้กับคุณก็คือการบริหารเวลา หากคุณลองเปรียบเทียบพนักงาน 2 คน ระหว่างพนักงานคนแรกที่เข้าประชุม ตรงเวลาและส่งงานตามกำหนด

ทุกครั้งกับพนักงานคนที่ 2 ที่มักเข้าประชุมสาย และไม่เคยส่งงานทันเวลาแน่นอนว่าเมื่อคุณจะมอบหมายงานหนึ่งชิ้น คุณจะมอบหมายให้พนักงานคนแรก ทำเพราะคุณไว้วางใจ

และเชื่อมั่นว่าเขาจะไม่ทำให้คุณผิดหวังทั้งนี้ ในระหว่างทำงานคุณควรทุ่มเทกำลังความสามารถในการทำงาน อย่างเต็มที่ ทำงานให้เสร็จอย่างรวดเร็วไม่เสียเวลากับกิจกรรม ที่ไร้ส า ระ

เพื่อที่งานจะได้ออกมา อย่างสมบูรณ์แบบและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงาน

5. ไม่ซุบซิบนินทา

การซุบซิบนินทา ในที่ทำงาน เป็นเรื่องที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะทำให้คุณเสียเวลาในการทำงานแล้วคงไม่มีใครเคารพนับถือคนที่ปล่อยข่าวลือและพูดจาให้ ร้ า ย ผู้อื่น

กล่าวคือ หากคุณไม่ให้ความเคารพนับถือ ผู้อื่นคุณก็จะไม่ได้รับความน่าเชื่อถือ เช่นเดียวกันดังนั้น คุณจึงไม่ควรจับกลุ่มซุบซิบนินทาในที่ทำงาน เพราะสิ่งนี้จะส่งผลต่อ

ความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ในตัวคุณ

6. ให้ความเคารพเพื่อนร่วมงาน

เพื่อนร่วมงานบางคน อาจทำงานอย่างเฉื่อยชา และไร้ประสิทธิภาพ พวกเขาอาจไม่มีแรงบันดาลใจเหมือนเช่นคุณหรือพวกเขาอาจมีปัญหาส่วนตัว บางอย่างทำให้ไม่สามารถทำงาน

ได้อย่างเต็มที่แต่นั่นไม่ได้แปลว่าคุณจะสามารถดูถูก พวกเขาได้คุณควรปฏิบัติต่อพวกเขา เฉกเช่นมนุษย์ด้วยกันจงให้เกียรติพวกเขาและไม่ก้าวล้ำเส้น ของกันและกัน กล่าวคือคุณ

ไม่ควรมองพวกเขาว่าเป็นเพียงเพื่อนร่วมงานแต่ให้มองพวกเขา เป็นเพื่อนมนุษย์ เพราะวิธีการนี้จะทำให้คุณเข้าใจ จิตใจของผู้อื่นมากยิ่งขึ้นและคุณจะได้รับความ ไว้วางใจ รวมทั้ง

ความเคารพนับถือเป็นการตอบแทน

7. ไม่บังคับหรือควบคุมคนอื่น

การประสบความสำเร็จ ในหน้าที่ การงานไม่ได้เกิดจากความสามารถ แต่เพียงอย่างเดียวกล่าวคือ หากคุณได้งานแต่ไม่ได้ใจคน คุณก็ไม่มีทางที่จะบรรลุเป้าหมายได้ การทำงานที่ดีคือ

การคิดถึงเรื่องงานพร้อมๆ กับจิตใจของผู้ร่วมงานในทางกลับกันหากคุณใช้วิธีการบังคับ เพื่อนร่วมงานให้ทำอย่างที่ใจคุณ ต้องการ คุณก็จะไม่ได้รับความร่วมมือใดอย่างเต็มที่ ดังนั้น

คุณไม่ควรบังคับหรือควบคุมคนอื่นให้ยึดหลักเอาใจเขามาใส่ใจเรา มอบหมายงาน ให้คนในทีมอย่างเหมาะสมและเมื่อเพื่อนร่วมงานมีปัญหาคุณก็ควรช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถ

8. ช่วยเหลือทีม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน

มันอาจเป็นเรื่องง่ายที่จะต่อว่าหรือโจมตี เพื่อนร่วมงานที่ไร้ประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามการกระทำเช่นนี้ไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อตัวคุณและบริษัท ทางที่ดีคือ คุณควรช่วยให้ทีมประสบ

ความสำเร็จไปพร้อมๆ กัน ร่วมมือร่วมใจกันทำงาน ไม่แก่งแ ย่ ง ชิงดีกันนอกจากนี้การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ในทีมจะทำให้การทำงานมีความราบรื่นเพราะเมื่อคุณต้องการ ความช่วยเหลือ

จากผู้ใดก็จะมีคนสนับสนุนและผลักดันคุณด้วยความเต็มใจซึ่งสิ่งนี้จะทำให้คุณประสบ ความสำเร็จในหน้าที่การงานได้ง่ายยิ่งขึ้น

ขอบคุณที่มา : l e a r n i n g h u b t h a i l a n d

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

เมื่อจำเป็นต้องดุลูก จะดุอย่างไรไม่ให้ทำร้ายจิตใจลูก

การอบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นเด็กที่มีพฤติกรรมเหมาะสมกับการดุลูกเป็นของคู่กัน เพราะที่คุณพ่อคุณ…