Home ข้อคิด 8 สาเหตุ ที่ทำให้คนส่วนใหญ่มักเป็นหนี้มากขึ้น

8 สาเหตุ ที่ทำให้คนส่วนใหญ่มักเป็นหนี้มากขึ้น

4 second read
0
0
562

1. เป็นหนี้เพราะว่าอยากได้ของที่ต้องการมาใช้ก่อน

บางครั้งความต้องการของคนเรา ก็เป็นสิ่งที่รอไม่ได้ ซึ่งบางอย่ างก็ไม่ใช่สิ่งจำเป็น เช่น ต้องการซื้อเครื่องเสียงหรือทีวีที่กำลังลดราคา หรือมี โ ป ร โ ม ชั่ น ผ่ อ น 0% 10 เดือน

ทั้งที่ความเป็นจริงก็ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานเร่งด่วน แต่บางคนก็จำเป็นจริง ๆ เช่น ทีวีเสีย หรือต้องเปลี่ยนยางรถยนต์เนื่องจากเสื่อมสภาพแล้วและต้องขับรถทางไกล เป็นต้น

2. เป็นหนี้เพราะว่าไม่สามารถหมุนเงินได้ทัน

การเป็นหนี้ลักษณะนี้มักเกิดจากการใช้บัตรเครดิตและไม่สามารถหาเงินมาชำระได้ทันกำหนด เมื่อเงินที่คาดว่าจะได้รับไม่สัมพันธ์กับจำนวนเงินที่ต้องชำระก็จำเป็นต้องเป็นหนี้

บัตรเครดิตไปก่อนโดยชำระขั้นต่ำ ถ้ามีหนี้ลักษณะนี้ควรรีบหาเงินมาชำระให้ครบตามส่วนโดยเร็ว เพราะว่ามีด อ กเ บี้ ยสูง และจะเป็นภาระที่เพิ่มเติมมากขึ้นไปอีกในระยะยาวถ้า

ไม่สามารถปิดยอดหนี้ได้เร็ว

3. เป็นหนี้เพราะว่ามีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้

แต่ละครัวเรือนก็มีรายการค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน เมื่อถึงเวลาที่รายจ่ายมากกว่ารายได้ หลายคนจึงต้องกู้หนี้ยืมสิน ทั้งจากคนรอบข้าง เพื่อน ๆ ญาติสนิท ขอสินเชื่อจากธนาคาร

หรือนำทรัพย์สินไปจำนำ หากจำเป็นต้องเป็นหนี้จริง ๆ ก็ควรพิจารณาเงินกู้ที่มี ด อ กเ บี้ ยน้อยที่สุดและมีระยะเวลาการชำระเงิน ที่ช่วยให้สามารถบริหารเงินได้ ควรหลีกเลี่ยงการ

กดเงินสดโดยตรงจากบัตรเครดิตและการกู้หนี้นอก ร ะ บ บ นอกจากนี้ต้องพยายามหาหนทางหารายได้ให้เข้ามาได้มากกว่าเดิม

4. เป็นหนี้เพราะว่ามีนิสัยใช้เงินเกินตัว

สิ่งนี้เป็นเรื่องเฉพาะบุคคล สำหรับบางคนแล้วอาจจะมีทัศนคติต่อเงินว่าเป็นทาสของคนเรา เมื่อมีเงินแล้วต้องใช้ ถึงจะเป็นการใช้ประโยชน์จากเงินให้เต็มที่ ซึ่งเป็นทัศนคติที่ผิดที่

ทำให้ไม่ระมัดระวังการใช้จ่ายเมื่อเห็นของที่ชอบ ก็สามารถซื้อได้โดยไม่ลังเล เมื่อเป็นอย่ างนี้บ่อย ๆ ก็จะเริ่มใช้เงินที่หามาได้หมดไปอย่ างรวดเร็ว เกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังยิ่งถ้า

ใครชอบรูดบัตรเครดิตก็ยิ่งมีโอกาสอย่ างมากที่จะเป็นหนี้ การเป็นหนี้ลักษณะนี้ เกิดจากไม่มีการวางแผนการใช้เงิน จึงไม่รู้ว่าควรจะใช้เงินเท่าใดเพื่ออะไรทำให้ขาดความเฉลียวใจ

เวลาใช้เงินซื้อสิ่งของต่าง ๆ

5. เป็นหนี้เพราะต้องการสร้างธุรกิจของตนเอง

การทำธุรกิจต้องใช้เงินทุนสูงแล้วแต่ว่ามีลักษณะธุรกิจเป็นอย่ างไร หากมีการจ้างพนักงาน เช่าพื้นที่สำนักงาน ก็จะยิ่งมีค่าใช้จ่ายตามมาอย่ างมากมายเป็นเงาตามตัว และยังต้องมีทุน

หมุนเวียนสำหรับผลิตสินค้าและบริการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์และการหาช่องทางจัดจำหน่าย หนี้ลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นหนี้ที่มีประโยชน์ เพราะสามารถสร้างรายได้กลับมาได้สิ่งสำคัญ

ก็คือการศึกษาถึงธุรกิจที่จะล ง ทุ นให้แน่ชัดก่อน ทั้งเรื่องระยะเวลาคืนทุนและผลกำไร ตามช่วงเวลาต่าง ๆ เพื่อจะได้สามารถจัดการบริหารหนี้สิน ไปพร้อม ๆ กับการดำเนินธุรกิจ

กรณีนี้ถ้ากู้เงินจากธนาคารก็จะมีการขอพิจารณาแผนธุรกิจ เป็นสำคัญก่อนอนุมัติให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

6. เป็นหนี้จากการค้ำประกันให้ผู้อื่น

หนี้ลักษณะนี้เกิดจากความไม่ตั้งใจ เพราะว่าอยากช่วยเหลือผู้อื่นหรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที จึงยอมเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ให้บุคคลอื่น แล้วถ้าผู้กู้เบี้ยวหนี้ไป คนที่จะรับเคราะห์ก็คือ

ผู้ค้ำประกันนั่นเอง การไม่รับค้ำประกันหนี้ให้ใครจึงเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุด เพราะเป็นหนี้ที่ไม่ก่อประโยชน์ใด ๆ กับตนเองเลย

7. เป็นหนี้จากการ พ นั น

มีคนจำนวนมากที่หลงมัวเมากับการ พ นั น ทั้งหลาย เมื่อเล่นเสียแล้วไม่มีเงินจ่าย ก็จะเป็นหนี้ที่ต้องรีบหาเงินมาจ่ายโดยเร็ว เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นได้ง่ายและมีโอกาสเป็นหนี้ได้มากเพราะง่าย

ต่อการ พ นั น ด้วยเงินเดิมพันสูงหนี้ลักษณะนี้เป็นหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ เป็นหนทางของ อ บ า ย มุ ข ที่จะนำไปสู่ความเสื่อมอย่ างแท้จริง บุคคลพึงหลีกเลี่ยงทุกกรณีจึงจะช่วยให้

ไม่ตกหลุมพรางของการ พ นั น ได้

8. เป็นหนี้จากความประมาท

ตัวอย่ างที่เห็นชัดคือกรณีการทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ซึ่งมีประโยชน์มาก เพราะว่ามีวงเงินคุ้มครองทั้งชีวิต และทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่นตามเงื่อนไขของ ก ร ม ธ ร ร ม์

แต่ละประเภท หากไม่มีประกันภัยไว้เลย เมื่อเป็นฝ่ายผิดก็จะต้องชำระค่าเสียหายและค่าซ่อมรถยนต์ของคู่กรณีรวมถึงรถของตนเองการเดินทางบนท้องถนน ที่มีรถยนต์หนาแน่นจึงควร

ที่จะมีประกันภัยภาคสมัครใจไว้ด้วย เพราะว่าสามารถช่วยคุ้มครองความเ สี่ ย ง ทางการเงินได้ เมื่อเกิดเหตุที่ต้องมีการซ่อมรถ ตนเองและคู่กรณี หรือค่า รั ก ษ า พ ย า บ า ล ทั้งตนเอง

และคู่กรณี โดยมีวงเงินจากบริษัทประกันภัย ช่วยสนับสนุนทำให้ไม่กระทบกับฐานะทางการเงินของตนเองเมื่อได้รู้ถึงโอกาส และสาเหตุที่คนเราสามารถก่อหนี้ได้แล้ว ก็จะได้มีความระมัดระวัง

การใช้ชีวิตมากขึ้น ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ควรก่อหนี้เลย แต่ความเป็นจริง ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ยากมาก เช่นการซื้ออสังหาริมทรัพย์ เพราะว่าสินค้ามีราคาสูง และถ้าไม่มีระบบการกู้หนี้ยืมเงิน จากธนาคาร

ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีบ้ านหรืออสังหาริมทรัพย์เป็นของตัวเอง แต่ก็นับว่ายังเป็นหนี้ที่มีประโยชน์เพราะ ทำให้ได้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้ในที่สุด ซึ่งเป็นตัวอย่ างที่ดี

ในการเป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ภายหลังโดยเป็นเหตุผลที่มีน้ำหนัก พอที่คนเราจะก่อหนี้ในลักษณะดังกล่าวได้

ขอบคุณที่มา : W e a l t h i

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

เมื่อจำเป็นต้องดุลูก จะดุอย่างไรไม่ให้ทำร้ายจิตใจลูก

การอบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นเด็กที่มีพฤติกรรมเหมาะสมกับการดุลูกเป็นของคู่กัน เพราะที่คุณพ่อคุณ…