Home ข้อคิด 5 สิ่งสำคัญ ควรสอนลูกให้รู้ เพื่อให้ลูกโตอย่างมีคุณภาพ

5 สิ่งสำคัญ ควรสอนลูกให้รู้ เพื่อให้ลูกโตอย่างมีคุณภาพ

0 second read
0
0
913

การเลี้ยงดูลูกในแต่ละครอบครัว มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรู้ และประสบการณ์ของพ่อแม่ผู้ปกครองบางครอบครัวมีการปูพื้นฐานให้กับลูกตั้งแต่เด็กๆ

ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้านประสบการณ์ชีวิตนอกเหนือจากการเรียนที่สำคัญต่อลูกแล้ว 5 สิ่งที่ควรสอนลูกให้เค้ารู้จักหน้าที่มีส่วนช่วยพัฒนาให้ลูกนั้น

เติบโตอย่ างมีคุณภาพ

1.ฝึกลูกให้อยู่ได้ด้วยตัวเอง

เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องฝึกให้เขารู้จักรับผิดชอบ และช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อโตขึ้นซึ่งทำได้โดยการให้เขาเรียนรู้จากความผิดพล าด พ่อแม่ไม่ต้องลงไปช่วย

ในทุกกรณีหรือจะลงไปช่วยก็ต่อเมื่อลูกขอความช่วยเหลือ

2.สอนลูกให้มีความรับผิ ดชอบ

ถึงแม้จะเป็นลูกคนเดียว แต่พ่อแม่ก็ไม่ควรตามใจลูก จนทำอะไรเองเป็น เมื่อถึงวัยที่เหมาะสมก็ควรสอนให้ลูกรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ตัวเอง มอบหมายง านบ้ าน

ให้รับผิ ดชอบเพื่อให้ลูกเรียนรู้การช่วย และความรับผิดชอบ

3.สอนลูกให้รู้จักประหยัดอดออม

การที่พ่อแม่ซื้ อของเล่นให้บ่อยๆ ตามที่ลูกเรียกร้อง อาจทำให้ลูกน้อยที่น่ารักของคุณกลายเป็นเด็กที่ไม่รู้จักพออย ากได้ของเล่นใหม่ๆ ตลอดเวลา จึงเป็นหน้าที่

ของพ่อแม่ที่จะต้องระวั งไม่ให้ความรัก ความทุ่มเทของตนเองกลายเป็นการเอาใจจนทำให้เสี ยคนในที่สุด

4.สอนลูกให้รู้จักวางตัว

การสอนให้รู้จักวางตัว ไม่ก้าวล่วงในเรื่องส่วนตัวของคนอื่นมากเกินไป พ่อแม่จำเป็นต้องขี ด เส้นแบ่งให้ลูกได้รู้ว่า..(จุดใดที่ลูกไม่ควรเข้าไปยุ่มย่ าม ในชีวิตคนอื่น )

การที่เด็กได้เรียนรู้ถึงเส้นแบ่งเหล่านี้จะทำให้เขาเข้าใจว่าชีวิตของคนอื่นๆ ก็มีเขตที่เขาต้องให้ความเคารพด้วยเช่นกัน

5.ให้ลูกให้รู้จักการเข้าสังคม

ในช่วงก่อนเข้าเรียน อาจจะต้องพาลูกไปรู้จักเรียนรู้เจอกับเด็ก ๆ ในวัยเดียวกันบ้ างเพื่อให้ลูกได้ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ เช่น อาจจะพาไปเล่นที่สนามเด็กเล่น

พาไปพบปะเพื่อน ๆ ที่มีลูกวัยเดียวกับเราหรือไปรวมญาติในง านเทศกาลต่าง ๆ แล้วเมื่อพอโตเข้าโรงเรียน ก็จะทำให้เขาปรับตัวได้ดีขึ้นและไม่ต้องห่วง เพราะว่า

เขาจะมีเพื่อน ๆ มากขึ้นเองตามวัยดังนั้นควรสอนลูกสอนลูกให้รู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเองและสังคม ตั้งแต่ตอนยังเป็นเด็กจะได้ไม่ต้องมาตามแ ก้ไข

กันภายหลัง เพราะถึงตอนนั้นแล้ว คุณอาจต้องป ว ดหัวมากกว่าเดิมอีกหลายเท่าบางครั้งจะแก้ไขยังไงก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้ว

ขอบคุณที่มา : วิ ถี เ ก ษ ต ร พ อเ พี ย ง

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

4 เรื่องที่มนุษย์เงินเดือน ต้องรีบแก้ ก่อนที่จะสายเกินแก้

1. ของมันต้องมี มีใคร ทีต้องอัพเดท แฟชั่นใหม่ๆ อัพเดทมือถือทุกปี มีสินค้าอะไรใหม่ๆไม่เคยพล…