Home ข้อคิด 5 วิธีวางแผนใช้เงิน ให้อยู่รอด ในยุคที่..ข้าวยากหมากแพง

5 วิธีวางแผนใช้เงิน ให้อยู่รอด ในยุคที่..ข้าวยากหมากแพง

5 second read
0
0
393

เนื่องจากปัจจุบันนี้ สินค้าอุปโภคและบริโภคต่างพากันขึ้นราคา ทำให้ค่าครองชีพในยุคนี้สูงขึ้น ซึ่งในสภาวะแบบนี้เชื่อกันว่ามนุษย์เงินเดือน พ่อค้าแม่ค้ารวมถึงนักธุรกิจหลายคน

ต่างก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนเละบริหารการเงินอย่างรอบคอบ ไม่ว่าเป็นการใช้เงินในการอุปโภคบริโภคและการล งทุ นที่มีความเสี่ ยง เพราะถ้าหากมีการวางแผน

และบริหารเงินเกิดความผิดพลาดจะทำให้ขาดทุนได้ ฉะนั้นเราควรที่จะปรับตัวและรับมือกับสภาวะทางการเงินในยุคปัจจุบันนี้ เพื่อพย าย ามที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาต่างที่เกี่ยวกับการเงิน

วันนี้เรามีวิธีวางแผนและบริหารการใช้เงิน ซึ่งจะทำให้คุณไม่ขัดสนในเรื่องทางการเงินอย่างแน่นนอน เพื่อจะได้นำไปใช้และปฏิบัติเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและเข้ากับยุคปัจจุบันนี้อย่างไม่ขัดสน

การล งทุ นและการจัดการสำหรับทุน

อย่างแรกเลยก่อนที่เราจะมีการล งทุ น เราควรที่จะมีการวางแผนและคิดคำนวณเสียก่อนว่า หากเราแบ่งเงินไว้สำหรับใช้จ่ายในกรณีฉุ กเ ฉิ นและเก็บไว้สร้างหลักประกันไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เงินที่เหลือจากส่วนหนึ่งนั้นจะเป็นเงินที่เรานำมาล งทุ นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหุ้น กองทุนรวม เงินฝากหรือตราส า รหนี้ก็ตาม ซึ่งผู้ที่ทำการล งทุ นจะต้องมีการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด

และวางแผนอย่างรอบคอบ เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาภายหลังตามมา เพราะฉะนั้นเพื่อการล งทุ นที่ประสบความสำเร็จได้ง่าย จะต้องรู้จักจัดการกับทุนต่างๆให้ดี เพื่อแผนการเงินที่ดีขึ้นด้วย

การวางแผนทางการเงิน

ข้อนี้สำคัญมาก การวางแผนและบริหารทางการเงิน ถือเป็นข้อพึงปฏิบัติที่หลายคนจะต้องปฏิบัติกัน ซึ่งการปฏิบัติเหล่านี้จะเชื่อมโยงถึง รายได้ รายจ่าย การออม การล งทุ น ภาษี หนี้สิน

เพื่อจะเตรียมตัวรับมือกับความสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด โดยขั้นตอนการวางแผนและบริหารมีดังนี้

– สำรวจตัวเอง เพื่อจะทราบอุปนิสัย ข้อจำกัดในการใช้เงิน เพราะจะได้นำมาปรับใช้ในการางแผนการใช้เงินในชีวิตประจำวัน

– กำหนดเป้าหมาย หรือกำหนดระยะเวลาตามความเหมาะสมให้กับตัวเอง เพื่อให้การวางแผนนั้นสามารถไปตามที่เรานั้นกำหนดไว้

– จัดสัดส่วนการใช้เงิน ควรจัดสัดส่วนสำหรับค่าจ่ายที่มีความจำเป็นก่อน เพื่อจะได้นำเงินในส่วนที่เหลือมาออมหรือนำไปล งทุ น

– นำรูปมาแบบแผนมาปฏิบัติ เพื่อสามารถให้เรานั้นได้ทีการปรับเปลี่ยนแผนไตลอดเวลา เช่น มีการตัดค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ไม่จำเป็นออกไป

แยกบัญชีเงินฝากเพื่อการออม

สำหรับการออมเงิน ควรแยกบัญชีเงินฝากออกเป็น 3 บัญชีได้แก่ บัญชีเงินออม บัญชีเงินล งทุ นและบัญชีเพื่อการล งทุ น เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเก็บเงินและง่ายเมื่อเรา

จะถอนเงินเหล่านั้นมาใช้จ่าย อีกทั้งการแยกบัญชี ยังช่วยบริหารการเงินของคุณให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้น และป้องกันการใช้จ่ายแบบสุรุ่ยสุร่ายเกินไปของตัวคุณด้วย

โดยเฉพาะบัญชีเพื่อการออม อย่าละเลยเป็นอันขาดเชียวนะ

การวางแผนการใช้เงินส่วนตัว

ในส่วนการใช้เงินส่วนตัว ควรที่จะวางแผนจัดการรายรับรายจ่ายของตัวเอง เพื่อจะช่วยให้เรานั้นใช้สอยเงินอย่างมีขอบเขต ไม่ออกนอกลู่นอกทาง โดยอาจจะเริ่มจาก

– การรวบรวมรายได้ของเราทั้งหมดไม่ว่า เงินเดือน ค่าโอที ค่าเช่า ค่าจ้างพิเศษ เป็นต้น

– ทำบันทึกรายรับรายจ่าย โดยมีการจดบันทึกทุกครั้งเมื่อมีรายรับและรายจ่าย ของแต่ละเดือนทุกครั้งเพื่อสามารถนำมาคำนวณได้ว่า ในแต่ละเดือนเรามีรายรับและรายจ่ายเท่าไหร่

– สรุปงบประมาณ จากรายรับรายจ่ายโดยแบ่งระยะเวลาตั้งแต่ รายสัปดาห์ รายเดือนและรายปี สรุปรวมยอดทั้งรายรับและรายจ่าย แล้วนำมาทำการเปรียบเทียบเพื่อหาว่า

รายจ่ายของเรานั้นมากกว่ารายรับหรือเปล่า หากรายจ่ายน้อยกว่ารายรับแสดงว่า เราสามารถควบคุมรายจ่ายสำเร็จ นั่นเอง

แยกบัญชีเงินฝากเพื่อการออม

สำหรับการออมเงิน ควรแยกบัญชีเงินฝากออกเป็น 3 บัญชีได้แก่ บัญชีเงินออม บัญชีเงินล งทุ นและบัญชีเพื่อการล งทุ น เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเก็บเงินและง่ายเมื่อ

เราจะถอนเงินเหล่านั้น มาใช้จ่าย อีกทั้งการแยกบัญชี ยังช่วยบริหารการเงินของคุณให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้น และป้องกันการใช้จ่ายแบบสุรุ่ยสุร่ายเกินไปของตัวคุณด้วย

โดยเฉพาะบัญชีเพื่อการออม อย่าละเลยเป็นอันขาดเชียวนะ

บริหารหนี้กับดักทางการเงิน

ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่มักมีหนี้สิน บางคนก็มีหนี้สินมาก บางคนก็มีน้อย แต่อย่างไรก็ตามแล้วสำหรับคนที่ไม่มีหนี้สิน นับได้ว่าเป็นลาภอันประเสริฐเลยทีเดียว บางที่หลายคนนั้นอาจจะเป็นหนี้สิน

โดยทั้งที่ไม่รู้ตัวเองก็มี ซึ่งหนี้สินนั้นมีทั้งหนี้ดีและหนี้ที่เกิดจากความฟุ่มเฟือย ขึ้นอยู่กับวัตถุและความต้องการของแต่ละบุคคล สำหรับหนี้ที่ดีคือ การกู้หนี้ยืมสินไปใช้ซื้อสิ่งของหรือล งทุ น

ในส่วนที่จำเป็นจริงๆ เช่น การศึกษาของลูก การล งทุ นในการประกอบอาชีพ ส่วนหนี้ฟุ่มเฟือย คือหนี้ที่เกิดจากนำเงินไปใช้จ่ายในเรื่องที่ไม่จำเป็น ฟุ่มเฟือย สุรุ่ยสุร่าย เช่น ยอมกู้เงินไป

ซื้อบิ๊กไบค์ขับเพื่ออวดสาวๆ ทั้งนี้วีที่ดีที่สุดในการลดหนี้สินจากที่ตนเองได้สร้างไว้คือ พย าย ามใส่ใจกับการใช้เงินในเรื่องที่จำเป็น ลดการใช้จ่ายเงินในเรื่องที่ไม่จำเป็น เพื่อให้เราสามารถ

ชำระหนี้ได้รวดเร็ว ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดและทำให้การชำระหนี้สินที่มี ด อ กเ บี้ ยนั้นลดลงด้วยทั้งหมดนี้เป็นวิธีบริหารเงินที่ยอดเยี่ยมเหมาะสำหรับนำไปใช้นำไปปฏิบัติอย่างยิ่ง

โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้นับได้ว่าเป็นยุคที่ข้าวย ากหมากแพงและเพื่อให้ทุกคนสามารถดำรงชิวิต ในประชีวิตประจำวันได้อย่างไม่ขัดสน มีกินมีใช้และไม่มีหนี้สนกันอย่างถ้วนหน้า

เพราะฉะนั้นอย่าลืมวางแผนการเงินให้ดีกันด้วยนะจ๊ะ

ขอบคุณที่มา : m o n e y h u b.

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

12 สัญญาณเตือนว่า ทำไมเราควรมีเงินเก็บสำรองได้แล้วนะ

1.ใครทำงานแบงค์ รีบมองหางานใหม่ก่อนที่จะถูกปลดเพราะระบบใหม่ของธนาคารเน้นใช้แอพมากกว่าการที…