Home ข้อคิด 10 เทคนิค อยู่อย่าง”คนฉลาด”อยู่อย่างไรให้เป็น

10 เทคนิค อยู่อย่าง”คนฉลาด”อยู่อย่างไรให้เป็น

9 second read
0
0
740

1. ออกกำลังก า ย

นอกเหนือจากการรับประทานอ าหา รที่มีประโยชน์ การออ กกำลั งก า ย ก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ สุขภา พ ร่างกา ย ของคุณแข็ งแร งสมบูรณ์เพราะถ้าหาก

ร่า งกา ย ของคุณป่ว ย มันจะมีผลกระทบต่อจิตใจของคุณด้วย ดังนั้น คุณควรออ กกำลั งกา ย อย่างเป็นประจำ โดยอาจเป็นช่วงเวลาสั้นๆของวันหรือหากคุณ

ไม่มีเวลามากพอ คุณอาจจะออ กกำลั งกา ยง่ายๆ ในการดำรงชีวิตเช่น การเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์

หรือการเดินระยะไกลจากที่จอดรถมาถึงออฟฟิศที่ทำงาน เป็นต้น

2. อ่ า น เรื่องราวแปลกใหม่

เทคโ นโ ล ยีทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร ได้ง่ายขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรใช้เวลาทั้งวันในการเลื่อนดูภาพและเรื่องราวต่างๆ ใน เฟ สบุ ค

ในทางกลับกัน คุณควรใช้แอ พลิเ คชั่ นที่มีประโยชน์ นอกจากนี้ คุณไม่ควร อ่ า น ข่าวในเว็ บไซ ต์เดิมๆลองเปลี่ย นมา อ่ า น บทความที่แสดงความคิดเห็น

ในมุมที่แตกต่าง ที่จะช่วยให้คุณเปิดโลกทัศน์ และอาจเปลี่ย นแป ล งชีวิตของคุณได้ทั้งนี้ การ อ่ า น เพื่อความบันเทิงก็มีประโยชน์เช่นกันเช่น ช่วยให้คุณ

มีจิตใจที่กร ะชุ่ มกร ะช ว ยและผลั กดั นให้คุณก้าวไปข้างหน้า

3. แสวงหา และแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคคลอื่น

โ ซเชีย ลมีเดี ย เช่น ทวิ ตเตอ ร์ หรือ เฟ สบุ ค ทำให้คุณสามารถติดต่อสื่ อ สา ร กับบุคคลอื่นๆได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ คุณควรใช้โอกาสนี้ในการแลกเปลี่ย นความรู้

ความคิดเห็น กับบุคคลที่น่าสนใจและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คุณเพราะพวกเขาเหล่านั้นจะช่วยให้คุณมีความคิดและมุมมองใหม่ๆ

ทั้งยังช่วยให้คุณเกิดแรงบันดาลใจในการทำสิ่งต่างๆ อีกด้วย

4. แบ่งปันและถ่ายทอดความรู้

การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความสำคัญมาก แต่การแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้นั้นมีความสำคัญมากกว่า การ แ ช ร์ เรื่องราวที่น่าสนใจผ่านทาง เ ฟ ส บุ คหรือ

การเล่าเรื่องด้วยการลงรูปถ่ายต่างๆ สามารถช่วยถ่า ยทอ ด เนื้ อ หาสาระ ความคิด รวมถึงอาร ม ณ์ความรู้สึกของคุณไปยังผู้อื่นได้เช่น เพื่อนครอบครัว หรือ

แม้แต่คนที่ไม่รู้จัก และสิ่งนี้จะทำให้คุณสามารถสร้างเครือข่าย หรือพบกับมิตรภาพที่ดีมากมาย

5. เล่นเกมส์แทนการดูโทรทัศน์

การเล่นเกมส์ เช่นปริศนาครอ สเวิร์ดทา ยคำ หรือวีดีโอเกมส์ ล้วนมีประโยชน์มากกว่าการดูโทรทัศน์ เกมส์เหล่านี้ทำให้สมอ งของคุณได้ใช้ความคิด

ตลอดเวลาและทำให้ฝึกความเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยพัฒนากระบวนการ แก้ปัญหาซึ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตในด้านต่างๆ

6.ทำในสิ่งที่คุณกลัว และไม่เคยทำ

เรียนรู้ที่จะทำในสิ่งที่คุณรู้สึกประหม่าและกลัว เพราะสิ่งนี้ช่วยให้คุณมีความกล้าและแข็ งแก ร่ งมากขึ้น กล่าวคือ หากคุณสามารถทลายกำแพงความกลัวได้

คุณจะพบว่าตัวคุณมีความสามารถมากกว่าที่คุณคิด ในช่วงแรกที่คุณลองทำสิ่งที่แปลกใหม่นั้น คุณอาจเริ่มทำกับกลุ่มเล็กๆหรือกลุ่มที่มีความสนิทสนมก่อน

แล้วค่อยๆ ข ย า ย วงกว้างมากขึ้น เช่น หากคุณเริ่มเล่นกีตาร์เพลงใหม่ ให้คุณลองเล่นให้เพื่อนกลุ่มเล็กๆฟังก่อนจากนั้นก็เล่นให้เพื่อนร่วมงานฟัง

จนกระทั่งเล่นต่อหน้ากลุ่มคนจำนวนมากที่คุณไม่รู้จัก เป็นต้น

7.ตั้งคำถามและหาคำตอบอยู่เสมอ

ตอนเด็กๆ เรามักสงสัยถึงสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้ บางครั้งเราตั้งคำถามบ้ าๆบ อๆ กับพ่อแม่ เช่น ทำไมท้องฟ้าจึงเป็นสีฟ้า ทำไมสุนั ขเห่าโฮ่งๆ ทำไมแมวร้อง

เหมียวๆแต่เมื่อเราเติบโตขึ้น เราวุ่ นว า ยกับชีวิตมากขึ้น จนทำให้ความสนใจใคร่รู้ เกี่ยวกับโลกและสิ่งรอบตัวหา ยไปแต่ทว่า เราควรรั ก ษ า จินตนาการ

เหล่านั้นไว้โดยการตั้งคำถามและหาคำตอบอย่างสม่ำเสมอ คุณอาจจดบันทึกความคิดหรือสิ่งที่ผุดขึ้นมาในหัวและเมื่อคุณถึงบ้าน คุณควรค้นหาคำตอบต่างๆ

ที่คุณได้จดเอาไว้ แม้ว่าความรู้ที่คุณได้รับจะไม่เกี่ยวข้องกับงานของคุณโดยตรง แต่อย่างน้อยการแสวงหาความรู้จากความสนใจเล็กๆ น้อยๆ

ก็สามารถนำคุณไปสู่การค้นพบงานอดิเรกของชีวิต

8. ใช้เวลาในการ พักผ่อน หย่ อ นใจ

สมอ ง และร่างกาย ของคุณต้องการการ พั กผ่อน ทุกวัน คุณควร นอน หลั บ วันละ 7-8 ชม. นอกจากนี้ คุณควรมีเวลา พักผ่อนหย่ อ นใจโดยปราศจากสิ่ง

ก ร ะ ตุ้ น ภายนอกที่คอยรบกวนคุณ เช่น การนั่งสมาธิ โดยที่คุณอาจใช้เวลา 10 นาทีในการนั่งสมาธิก่อนนอนวิธีการนี้จะช่วยให้คุณ น อนหลั บ ได้ง่ายขึ้น

และถ้าหากคุณทำตอนตื่นนอน จะทำให้คุณเริ่มต้นวันใหม่อย่างสดใสหรือหากคุณนั่งสมาธิตอนกลางวันคุณก็จะมีพลังในการทำงาน

ในขณะที่คนอื่นๆ อาจสัปหงกตอนบ่าย 2 โมง

9. รับประทาน อาหา ร ที่มีประโยชน์

การรับประทาน อาหา ร ที่มีประโยชน์จะทำให้คุณมีพลังและสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ดังนั้น คุณควรที่จะรับประทาน อาหา รที่มีประโยชน์

ในทุกๆ วัน ไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้ เนื้ อ สั ต ว์เพื่อที่จะมี สุข ภาพร่างกา ย ที่แข็ งแ ร งสมบูรณ์ และสามารถสร้ า งส รร ค์สิ่งดีๆ ให้กับชีวิต

10. ประยุกต์ใช้ความรู้

หากคุณ อ่ า น บทความให้คำแนะนำเรื่องหนึ่ง แต่คุณไม่นำเท คนิ คหรือความรู้มาใช้ ก็เท่ากับว่าคุณเสี ยเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ดังนั้น ในการเรียนรู้

สิ่งใหม่ คุณก็ควรที่จะประยุกต์ใช้มันด้วย ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเล่นกีตาร์ และได้ อ่ า น บทความเกี่ยวกับทฤษฎีทางดนตรี คุณก็ควรที่จะนำความรู้ที่คุณได้มา

ปร ะ ยุ ก ต์ใช้ในการเล่นกีตาร์ของคุณ นอกจากนี้ การที่คุณถามตัวเองก่อนที่จะเรียนรู้ว่า“จะสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร”จะเป็นการกระ ตุ้ น

ให้คุณมีเป้ าหม า ยในการเรียนรู้และช่วยให้คุณเกิ ดแรงบันดาลใจที่จะปร ะ ยุ ก ต์ใช้ความรู้ที่ได้ในชีวิตจริงมากขึ้น

ขอบคุณที่มา : c h e e c h o n g r u a y

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

4 เรื่องที่มนุษย์เงินเดือน ต้องรีบแก้ ก่อนที่จะสายเกินแก้

1. ของมันต้องมี มีใคร ทีต้องอัพเดท แฟชั่นใหม่ๆ อัพเดทมือถือทุกปี มีสินค้าอะไรใหม่ๆไม่เคยพล…