Home ข้อคิด ลักษณะ “คู่บารมี”โดยแท้จริง เจอแล้วจงรักษาไว้ให้ดี

ลักษณะ “คู่บารมี”โดยแท้จริง เจอแล้วจงรักษาไว้ให้ดี

12 second read
0
0
1,317

ลักษณะของคู่แท้คู่บารมี (S o u l M a t e)เรื่องของการบำเพ็ญบารมีระหว่างพระโพ ธิสั ต ว์ และนางแก้วนั้น แต่ละท่านก็ไม่ได้มีสูตรสำเร็จเนื่องจาก

ทุกอย่ างนั้นเกิดจากก ร ร มที่ต่างสร้างกันมาแต่อดีตช า ติใดเกิดมารักใคร่ปรองดองกันดี เกิดจากกุศลก ร ร มส่งผลช า ติใดที่ไม่เข้าใจกัน มีปัญหา

เกิดขึ้นมาต่างๆ กันก็เกิดจากอกุศลก ร ร มที่ต่างร่วมสร้างกันมาหลายท่านคิดว่าเป็นบททดสอบว่า จะร่วมเดินทางต่อไปอีกหรือไม่ ผู้ปรารถนาพุท ธ ภู มิ

และผู้ปรารถนานางแก้วนั้นอาจจะเคยอธิษฐานครองคู่กัน หลายท่านระหว่างที่สร้างบารมีในแต่ละคู่นั้น จะมีบททดสอบมากมาย อันเกิดจากก ร ร ม

ที่กระทำร่วมกันในอ ดี ต มีเหตุให้หลายคนต้องอธิ ษ ฐา นลาข า ดกันไป ไม่ขอติดตามสร้างบารมีร่วมกันอีกยกเว้นกรณีที่ผู้ปรารถนาพุท ธ ภู มิ

ลา พุท ธภู มิเพื่อเข้าพระนิ พ พ า น หรือเพื่อปรารถนาอย่ างอื่นการคัดกรองคู่บ า ร มีจะเป็นไปอย่ างเข้มข้นมีบททดสอบแล้วทดสอบอีก จนกระทั่ง

เหลือเพียง ๑ คนเดียวที่ปรากฏไม่เกิน ๓๐ ช า ติสุดท้ า ยจะเป็นคนสุดท้า ยที่จะครองคู่กันจนกว่าพระโพ ธิสั ต ว์จะสำเร็จพระสัมมาสัมโพ ธิญ า ณ

ทีนี้มาดูลักษณะของคู่แท้คู่บา ร มี มีดังนี้

๑) มองตาก็รู้ใจ พบกันครั้งแรกจะรู้สึกแบบรักแรกพบ ไม่ต้องเอ่ยคำอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเข้าใจทุกอย่ างที่อีกฝ่ายต้องการ

๒) โอ นอ่ อนผ่ อ นตามกันทุกเรื่อง

๓) เมตตาต่อกันดุจบิด ามา รด าเมตตาต่อบุต รของตน

๔) ปราศจากคำว่า หึ งหว ง ริ ษ ย า หรืออาฆ า ตต่อกัน

๕) พร้อมจะเป็นผู้เสียส ล ะความสุขให้แก่กันได้เสมอ และทุกเวลา

๖) พร้อมจะเป็นผู้ให้ และผู้รับ ซึ่งกันและกัน

๗) ทุกครั้งที่ฝ่ายหนึ่งมีทุ ก ข์ กระแสใจจะเชื่อมความรู้สึกถึงอีกฝ่ายทันที คล้ายใจที่เชื่อมถึงใจ กรณีที่อีกฝ่ายเป็นนักปฏิบัติธรรมขั้นสูง

จะช่วยบรรเทาความทุกข์ให้ได้ทันที

๘) สามารถให้อภัยให้แก่กันได้อย่ างไม่มีเงื่อนไข ในกรณีที่อีกฝ่ายทำผิดพลาดไป

๙) รั กษ าทรั พ ย์ หรือผลประโยชน์ของกันและกัน

๑๐) อยู่กันจนแ ก่เฒ่ า ไม่นอกใจกัน

นี้คือลักษณะของคู่บา ร มีโดยแท้ หลายท่านคิดว่า จะไปหาที่ไหนคู่แบบนี้ ขอเรียนว่า มีจริงในโลก ถึงแม้ไม่ได้

เข้าข่ายหมดทุกข้อ เพียงแค่ ๓ ข้อก็ถือว่า มากพอที่เรียกว่า เป็นคู่แท้คู่บารมี ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะ

ขอบคุณที่มา : g a n g b e a u t y

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

12 สัญญาณเตือนว่า ทำไมเราควรมีเงินเก็บสำรองได้แล้วนะ

1.ใครทำงานแบงค์ รีบมองหางานใหม่ก่อนที่จะถูกปลดเพราะระบบใหม่ของธนาคารเน้นใช้แอพมากกว่าการที…