Home ข้อคิด บริหารเงิน 4 ส่วนนี้ได้ จะทำให้เรา ร่ำรวยมากยิ่งขึ้น

บริหารเงิน 4 ส่วนนี้ได้ จะทำให้เรา ร่ำรวยมากยิ่งขึ้น

5 second read
0
0
316

การวางแผนและกำหนดเป้าหมาย ทางการเงิน เป็นวิธีการ บริหารเงิน ที่เริ่มด้วยการออมเงินที่เป็นรากฐาน นำมาซึ่งเงินต้นและด อ กเ บี้ ยที่มีพ ลั งมากพอ ที่จะเป็นเงินไว้ใช้สำหรับ

ล งทุ นในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการล งทุ นใน พันธบัตร ตราส า รหนี้ กองทุนรวม หุ้น ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ ทำให้มีความมั่งคง ร่ำรวยตามมาแต่ต้องศึกษาการล งทุ นในแบบต่างๆ

ให้พร้อมโดยต้องหาความรู้ข่าวส า รต่างๆ แนวโน้นของเศรษฐกิจโลกโดยรวม เศรษฐกิจของประเทศไทยเรา สถานการณ์การเมืองภายในและภายนอก ที่จะมีผลต่อการล งทุ น

ของเรา รวมถึงการที่จะต้องทำบัญชีควบคุมรายรับรายจ่ายให้รัดกุมเพราะจ่ายเพื่อให้การออมมีประสิทธิภาพ และนำที่ออมแบ่งไว้ใช้ในการล งทุ นต่อไป เงินต่างๆ ที่จะเป็นส่วนของ

การบริหารเงินแบ่งได้ดังนี้

1. เงินรายได้

แต่ละคน มีคนแตกต่างๆ กันไป คนมีรายได้มาก รายได้ปานกลาง รายได้น้อย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่รายได้สูงหรือลูกจ้างกินเงินเดือนแต่ละเดือน ก็ตามตั้งเป้าหมายในอนาคต

ว่าตอนเรามีอายุมากในวัยชราภาพแล้วทำงานไม่ได้แล้ว ก็ให้เงินทำงานแทนคือ การล งทุ นโดยไม่ต้องทำงาน ให้มีค่าตอบแทนมากพอกับค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนได้ และจะมีเงิน

สำรองไว้ โดยแบ่งเป็นเงินทุนการศึกษาของบุตรเงินเก็บไว้ในธนาคาร กองทุนรวมต่างๆ ทำประกันชีวิต ประกัน สุ ข ภ า พ ซึ่งหากทำได้ดังนั้น นอกจากคุณจะมีเงินเก็บออมมีเงินใช้

ตลอดเดือนแล้ว อนาคตคุณยังอาจจะร่ำรวยได้อีกด้วย

2. เงินออมจากรายได้

ที่เราได้จากการทำงานต่างๆ สะสมไว้ให้มากที่สุดในตอนที่เรายังมีพละกำลังในวัยหนุ่มสาว สุ ข ภ า พ ก็ยังดีพย าย าม ทำงานหาเงินไปให้มากที่สุด เพราะถ้าแก่ตัวไปอายุมาก

ยังเก็บเงินไม่ได้เลย หรือได้น้อยก็อาจเป็นปัญหาได้ นั้นดังจึงควรหาเงินเมื่อตอนอายุยังน้อยตอนที่เรียนจนมหาวิทย าลัยใหม่ๆ ยังฟิดทั้ง ส ม อ ง และ ร่ า ง ก า ย เมื่อหามาได้แล้ว

ก็นำเงินมาออมไว้ในธนาคารโดยฝากประจำ ด อ กเ บี้ ยจะสูงด อ กเ บี้ ยเงินฝากทบต้น มีพ ลั งมากทำให้เงินเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆ แบบทวีคูณไม่มีจำกัด แต่เราต้องศึกษาหาความรู้เรื่อง

ด อ กเบี้ ยกับอัตราเงินเฟ้อให้ดีพอเพราะถ้าอัตราเงินมีมากว่าด อ กเ บี้ ย ถ้านานหลายปีเข้าเงินเราจะใช้ได้น้อยกับการใช้จ่าย แต่อัตราด อ กเ บี้ ยมีมากกว่าอัตราเงินเฟ้อก็ไม่เป็นไร

ฝากธนาคารไว้ปลอดภัยดีที่สุด

3.รายจ่ายประจำเดือน

มีหลายประเภทด้วยกัน ประเภทแรกเป็นรายจ่าย ที่แน่นอนทุกเดือน เช่นค่าเช่าบ้าน ค่าผ่อนรถ ค่าเงินการศึกษาบุตร จะมีความแน่นอน ต า ย ตัว สามารถควบคุมได้ว่ามีรายจ่าย

อยู่เท่าใดในเดือนหนึ่ง โดยไม่ต้องกังวลมากนัก ถ้าเรายังทำงานมีเงินเดือนหรือที่เรียกว่ามนุษย์เงินเดือนเว้นแต่เจ้าของกิจการเองรายได้อาจไม่คงที่เป็นไปตามการค้าขายที่

บางช่วงก็ดีบางช่วงก็ไม่ได้ ดังนั้นเจ้าของกิจการต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ประเภทที่สองค่าใช้จ่ายที่ไม่แน่นอน ค่า รั ก ษ า พ ย า บาล เวลา เจ็ บ ป่ว ย ค่าใช้จ่ายส่วนนี้เรา

คาดไม่ถึงเพราะคนเราอาจ เจ็ บ ป่ว ย ได้ หรือถ้า ร้า ย หนักกว่านี้ก็เป็นอุติเหตุที่เราไม่รู้ได้ในวันใดวันหนึ่ง เราก็ควรทำประกัน สุ ข ภ า พ และประกัน อุ บั ติ เห ตุ ไว้ด้วย

ค่าทานเลี้ยงงานต่างๆ ค่าไปเที่ยวพักผ่อน ก็ให้มีได้พอประมาณตามสังคม

4.เงินที่จะนำไปล งทุ น

มีให้เลือกล งทุ นมีหลายแบบที่เราจะเลือกต้องความถนัดของเรา และเป็นแบบที่ได้ผลตอบแทนที่ดี แล้วให้เรานำเงินบางส่วนที่สามารถนำมาล งทุ นให้ได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น

โดยเงินที่มาล งทุ นจำนวนนี้ลงเสียหายก็ยังมีเงินเหลืออยู่มากพอที่จะใช้จ่ายในการดำรงชีวิตได้ซึ่งเงินที่จะนำมาล งทุ นนั้นเราต้องเลือกล งทุ นในแบบที่มีความ เ สี่ ย ง ไม่มากแต่

ได้ผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากที่ธนาคาร เช่น พันธบัตร กองทุนรวมต่างๆ แต่ถ้ามีความ เ สี่ ย ง มากขึ้นอีกก็อาจจะล งทุ นในหุ้นที่ได้เงินปันผลตอบแทนมากกว่าหรือจะนำไปล งทุ น

ในที่ดินซึ่งมีความ เ สี่ ย ง น้อยมาก แต่ให้ผลตอบแทนระยะย าว ซึ่งก็ปลอดภัยดี เอาเป็นว่าเราขอแนะนำให้เลือกการล งทุ นที่เหมาะกับตัวคุณที่สุด และคุณสามารถทำได้โดยไม่ เ สี่ ย ง

ต่อการขาดทุนมากนักโดยเฉพาะการล งทุ นที่คุณพอจะมีพื้นฐาน และความถนัดอยู่แล้ว ซึ่งหากทำได้ดังนี้ คุณจะประสบความสำเร็จทั้งการล งทุ นและการประสบความสำเร็จในชีวิตกัน

เลยทีเดียวทั้ง 4 ข้อเป็นการบริหารเงินที่จะทำให้เรา มีเงินร่ำรวยมากขึ้น การที่จะทำให้สำเร็จได้นั้นต้องมี วินัยการใช้เงินที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุด เป็นหัวใจหลักที่จะขาดไม่ได้เลย

การมีวินัยจะนำพาท่านให้ไปถึงเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ในการวางแผนบริหารการใช้เงินของท่านได้ดีไม่มีสะดุดและจะประสบความสำเร็จโดยรวดเร็วที่สุด ถ้าท่าน รั ก ษ า วินัยให้เป็นไป

ตามแผน เพราะฉะนั้น ใครที่อย ากรวยแต่ ไม่รู้จะทำอย่างไรดี ลองตั้งสติแล้วหันมาบริหารจัดการรายได้ ของคุณเสียใหม่ ด้วยวิธีการเหล่านี้ดูสิ แล้วคุณจะมีอนาคตที่สดใสและเป็นดั่งฝัน

ที่ตั้งไว้ได้อย่างแน่นอนแต่ทั้งนี้อย่าลืมว่าการเพิ่มกำไร ด้วยการล งทุ นนั้นมักจะมีความ เ สี่ ย ง เสมอ และอาจทำให้คนรวยกลายเป็นคนล้มละลายได้ภายในพริบตา ดังนั้นหากคุณต้องการ

ก้าวสู่ความรวยด้วยการล งทุ น ก็ควรเลือกการล งทุ นที่คุณถนัดที่สุดและต้องเตรียมรับมือกับความ เ สี่ ย ง อยู่เสมอด้วย

ขอบคุณที่มา : m o n e y h u b

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

เมื่อจำเป็นต้องดุลูก จะดุอย่างไรไม่ให้ทำร้ายจิตใจลูก

การอบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นเด็กที่มีพฤติกรรมเหมาะสมกับการดุลูกเป็นของคู่กัน เพราะที่คุณพ่อคุณ…