Home ข้อคิด ทำ 8 สิ่งนี้ทุกวัน ชีวิตจะดีขึ้นกว่าเดิม

ทำ 8 สิ่งนี้ทุกวัน ชีวิตจะดีขึ้นกว่าเดิม

0 second read
0
0
903

1. มีความเข้าใจชีวิตตามความเป็นจริง

คือเห็นว่า ชีวิตคือของชั่วคราว และสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคือผลอันเกิดจากการกระทำของเราทั้งอดีตและปัจจุบันบุญบาปมีจริง การเวียนว่ายมีจริง การพ้นไปจากการเวียนว่ายมีจริง รู้จักเห็น โ ท ษ ของความสุข

เห็น โ ท ษ ของความทุกข์ เห็น โ ท ษ ของการได้มา เห็น โ ท ษ ของการเสียไป รู้จักกระบวนการทำงานของความคิดและจิตเห็นหนทางแก้ไขความทุกข์ที่ถูกต้อง และเดินตามแนวทางที่ถูกต้องซึ่งแนวทางที่ถูกต้องดังกล่าว ก็จำเป็นต้องมีวิธีศึกษา และปฏิบัติอย่ างถูกต้องด้วย

2. รู้จักกำจัดจุดดำในใจ

คือรู้จักจัดการ กิ เ ล ส ตั น ห า ของตน ไม่ตกอยู่ใต้อำนาจวัตถุเงินทอง ละลดความสุขทางก า ม คือละความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย เห็นโทษของความสุขที่ได้จากกิน ก า ม เ กี ย ร ติ

เพิ่มพูนความสุขทางใจ คือสุขจากสิ่งดีงาม สุขจากสมาธิ สุขจากการวางตนอยู่เหนือสถานการณ์ละความอิจฉา รู้จักเมตตา ช่วยเหลือ ยินดี แบ่งปัน และปล่อยวาง

3. พูดจามีธรรม

คือไม่พูดความเท็จ ไม่พูดสอดเสียด ไม่พูดจาทำลายน้ำใจบุคคลอื่นไม่พูดความจริงที่ไร้ประโยชน์ พูดจาสุภาพ มีประโยชน์ เหมาะสมกับกาลเทศะ

4. รู้จักสิทธิของผู้อื่น

คือไม่ใช้กำลัง คำพูด อุบาย และอำนาจ ทำ ร้ า ย ผู้อื่น ไม่ลักขโมยของของใคร ไม่ผิดลูกผิดเมียใครไม่ทำลายสิ่งของอันเป็นที่รักของใคร มีใจสงเคราะห์คนในครอบครัว เพื่อนฝูง ผู้อื่น สังคม และโลกตามกำลังอยู่เสมอ

5. ประกอบอาชีพด้วยความดีและความเพียร

คือไม่ประกอบอาชีพเบียดเบียน เอาเปรียบผู้อื่นทั้งทางตรง ทางอ้อม ไม่ประกอบอาชีพที่มอมเมาผู้อื่นไม่ประกอบอาชีพที่ส่งเสริมให้ตนเองและผู้อื่นเกิดความโลภ โกรธ หลง

ไม่ประกอบอาชีพที่ถูกกฎหมายแต่ผิดศีลธรรม ให้ประกอบการงานด้วยความโปร่งใสสุจริตอย่ างเต็มกำลังความสามารถ ประกอบการงานด้วยหลักอิทธิบาทสี่คือมีใจรักในงาน มีเวลาทุ่มเทในงาน มีสมาธิจดจ่อในงาน มีการตรวจสอบ ปรับปรุงพัฒนาในงานอยู่เสมอ

6. จัดสรรชีวิตให้ให้มีความเหมาะสมกับการพัฒนาจิตใจ

คือรู้จักจัดสรรชีวิตให้มีความสัปปายะ คือมีความสงบเย็น เรียบง่าย ไม่ว้าวุ่น คบเพื่อนสงบเย็นคุยในเรื่องสงบเย็น อยู่ในสถานที่สงบเย็น ดำเนินชีวิตอยู่ในกระแสแห่งธรรมไม่ดำเนินชีวิตอยู่ในกระแสตันหา อันเป็นต้นกำเนิดของความเดือดร้อน และโ ง่เขลา

7. รู้ตัวทั่วพร้อม

คือรู้จักกำหนดสติว่าขณะนี้กำลังทำอะไร พูดกับใคร และสิ่งนี้จะมีผลอย่ างไรต่อชีวิตกำลังเดินให้รู้ว่าเดิน กำลังนั่งให้รู้ว่านั่ง กำลังกินให้รู้ว่ากิน กำลังทำสิ่งใดให้รู้สึกตัวอยู่เนื่องๆ

ลมหายใจเข้ารู้ ลมหายใจออกรู้ เห็นความคิด เห็นความรู้สึก เห็นการเกิดดับของความคิดความรู้สึก และความเป็นไปของสิ่งต่างๆ สามารถดำเนินชีวิตโดยใช้สติปัญญาเป็นเข็มทิศนำทาง

8. ให้จิตใจตั้งมั่นด้วยกำลังของสมาธิ

คือฝึกฝนสมาธิเพื่อเป็นฐานกำลังของชีวิต ฝึกการใช้ความคิดอย่ างมีคุณภาพ รู้จักคิดเมื่อควรคิดรู้จักหยุดความคิดเมื่อยังไม่ถึงเวลา ไม่ฟุ้งซ่านในเรื่องอดีต ไม่กังวลเรื่องอนาคตแต่ให้มีพลังอยู่กับปัจจุบัน กำหนดจิตอยู่กับสิ่งที่ต้องทำ ทำกิจต่างๆ ด้วยจิตว่างที่เต็มไปด้วยความสร้างสรรค์

ที่มา : postsabaidee

Load More Related Articles
Load More By fah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่ใจเย็น คือคนที่ใจเย็น

1.ตื่นอย่ างมีสติ แทนที่จะตื่นมาแล้วเช็คข่าวสารจากโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งแรกของวัน ให้เวลาตั…